رضايتمندي دانشجويان پزشكي از فرآيند آموزش باليني در دوره هاي كارآموزي و كارورزي در بخشهاي داخلي و اطفال در دانشگاه علوم پزشكي اراك

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 11 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: آموزش باليني و به تبع آن تكامل حرفه اي دانشجويان پزشكي يك مساله جدي درامرآموزش محسوب مي شود؛ لذا شناسايي مسائل موجود در آموزش باليني دانشجويان واقدام براي رفع واصلاح آن موجب تحقق اهداف يادگيري و ارتقاء كيفيت خدمات پزشكي خواهد شد. لذا اين  پژوهش در راستاي تعيين رضايتمندي كارآموزان و كارورزان پزشكي از فرآيند آموزش باليني انجام شد.
روش كار: دراين پژوهش توصيفي تحليلي رضايتمندي 63كارآموز و34 كارورز پزشكي از فرآيند آموزش باليني در بخشهاي داخلي و اطفال بر اساس الگوي هاردن در ابعاد: متدهاي آموزش باليني ، وضعيت فيلدهاي آموزشي ، محتواي آموزش باليني ونيز نحوه ارزيابي يادگيري محتوا مورد  بررسي قرار گرفت .پايايي پرسشنامه از طريق split half(0/82) وداده ها  نيز با نرم افزار spss و آزمون كاي دو تجزيه  و تحليل شد.
يافته ها:رضايتمندي دانشجويان ازآموزش باليني با 30/5 درصد( در حد ضعيف ) ارزيابي شد.كمترين رضايتمندي به وضعيت فيلدها (%12/5 )در حد بسيار ضعيف و بالاترين به بعد محتواي آموزش (%50/3)در حد متوسط  اختصاص يافت.
نتيجه گيري: ارائه بازخورد مستمر به توانمندي هاي حرفه اي دانشجويان،استفاده ازمحيطهاي شبيه سازي شده وبكارگيري log book به عنوان ابزار مهم در ارزيابي دانشجويان و بازنگري برنامه ها نقش مهمي  در ارتقاء فرآيند آموزش باليني دارد.