تأثير مشاوره با خانواده بر شاخص توده بدني زنان مبتلا به پرفشاري خون

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 10 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: افزايش‌ وزن يكي‌ از مهمترين عوامل‌ خطر‌ پرفشاري خون‌ مي‌باشد، لذا اقدامات‌ مداخله‌اي‌ در جهت‌ كاهش‌ وزن‌ مي‌تواند باعث كنترل اين بيماري گردد. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان تأثير مشاوره با خانواده بر كاهش شاخص توده بدني زنان مبتلا به پرفشاري خون انجام شد.
روش كار: پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي است. جامعه پژوهش، روستاي نيماور شهرستان زنجان بوده و نمونه ها شامل كليه زنان مبتلا به پرفشاري خون اين روستا (41نفر) بودند. شاخص توده بدني نمونه ها، 1 ماه قبل، حين مشاوره و 2 و 3 ماه بعد از آن، كنترل و ثبت گرديد. ميانگين شاخص توده بدني قبل، حين و بعد از مشاوره با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس از نوع اندازه گيري مكرر و تي زوج با يكديگر مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين شاخص توده بدني مددجويان، قبل  از مشاوره 74/3±2/26 بود كه اين ميزان  به ترتيب؛ حين مشاوره، دو و سه ماه بعد از مشاوره به 6/3±8/25، 57/3±4/25 و 5/3±3/25 كاهش يافت. آزمون آماري آناليز واريانس، بين ميانگين شاخص توده بدني قبل از مشاوره با يك، دو و سه ماه بعد از مشاوره تفاوت معني داري را نشان داد(P<0.0001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، مشاوره با خانواده به عنوان روش آموزشي مؤثر دركاهش شاخص توده بدني پيشنهاد مي گردد.