بررسي ميزان فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهر اردبيل 1381

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
مقدمه : اغلب حرفه هاي درماني از جمله پرستاري ، از شغل هايي هستند كه تنيدگي بسياري را ايجاد ميكنند و براي مقابله و كاهش آن ، آگاهي از عوامل ايجاد كننده و ميزان اين تنيدگي ضروري ميباشد . چون فرسودگي شغلي در ميان پرستاران پديده مخرب تلقي شده و براي سلامت جسمي ـ رواني آنها مضر ، و باعث جلوگيري از رشد حرفه اي آنان ميگردد . با توجه به اهميت حفظ نيروي پرستاري و سالم نگه داشتن اين قشر به عنوان افرادي كه حافظ سلامت و تندرستي اعضاي جامعه هستند ، اين تحقيق نيز در اين راستا انجام گرفته است .
مواد و روش ها : اين مطالعه يك بررسي توصيفي -تحليلي است . در اين بررسي با استفاده از روش سرشماري كليه پرستاران شاغل (N=400) در بخش هاي مختلف بيمارستان هاي اردبيل از نظر فرسودگي شغلي مورد مطالعه قرار گرفتند . ابزار گردآوري اطلاعات آزمون فرسودگي شغلي ماسلاچ و جكسون (MBA) بود .پرسشنامه در اختيار پرستاران قرار گرفت و پس از جمع آوري اطلاعات ، فرسودگي شغلي به ۳ سطح شديد ، متوسط و ضعيف تقسيم بندي شد و در تجزيه و تحليل آماري از آمار توصيفي و كاي دو استفاده گرديد.
يافته ها : نتايج نشان داد كه ۷۵/۳٪ نمونه ها بيان  كردند كه احساس ميكنند در اين شغل بدام افتاده اند ، ۴۷٪ پرستاران اظهار داشتند كه نسبت به مديريت محل كار خود بي اعتماد بوده و ۷۵/۵٪ پرستاران احساس خستگي ميكردند در ارتباط با ميزان فرسودگي شغلي ناشي از تحليل عاطفي به ترتيب شديد ، متوسط و خفيف (٪۲۷، ٪۴۳/۵ ، ٪۲۹/۵) و مسخ شخصيت شديد ، متوسط و خفيف (٪۲۲/۵ ،٪۵۱/۵ ،٪۲۶) و كاهش موفقيت فردي شديد ، متوسط و خفيف ۱۳٪  ۴۲/۳٪ و ۴۴/۷٪ بود . و بين وضعيت تاهل ، نوبت كاري با فرسودگي شغلي (ابعاد سه گانه آن) رابطه آماري معني دار وجود داشت (P<0.05)
نتيجه گيري : در كل نتايج اين پژوهش نشان داد كه ميزان فرسودگي شغلي پرستاران بيشتر بوده و نيازمند توجه و اقدام جهت رفع آن ميباشد.