بررسي ميزان احساس تنهايي سالمندان تحت پوشش سازمان بهزيستي

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه : پديده سالمندي در اغلب جوامع بويژه جوامع پيشرفته و در حال توسعه ،مورد توجه واقع شده و دليل اصلي آن افزايش نرخ سالمندان و تغيير هرم سني جمعيت جوامع است . نرخ صعودي اميد به زندگي ، كاهش نرخ باروري و تغيير شكل خانواده از گسترده به هسته اي در اين جوامع ، وضع زندگي افراد سالمند را تحت تاثير قرار داده است از طرفي در دنياي امروز ، اكثر سالمندان از وضع و موقعيت شايسته اي برخوردار نبوده و مشكلات رواني و اجتماعي زيادي دارند . هدف از اين مطالعه تعيين ميزان احساس تنهايي در سالمندان تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر اردبيل ، در سال ۱۳۸۰ بوده است .
مواد و روش ها : اين بررسي يك مطالعه توصيفي تحليلي است كه در آن ميزان تنهايي ۳۹ نفر زن سالمند (كل جامعه پژوهش) با استفاده از پرسشنامه استاندارد احساس تنهايي «يوكلا» مورد بررسي قرار گرفته است .
يافته ها : نتايج پژوهش نشان داد تمامي واحدهاي مورد مطالعه ، درجاتي از احساس تنهايي را دارند ، بطوريكه (٪۱۷/۹) از آنها احساس تنهايي خفيف ، (٪۲۸/۳) احساس تنهايي متوسط و (٪۵۳/۸) احساس تنهايي شديد داشتند و بين متغيرهاي سن ، وضعيت تاهل ، داشتن فرزند دختر ، نحوه زندگي و داشتن احساس سلامت با ميزان تنهايي ارتباط معني دار آماري وجود داشت (p<0.05) .
بحث و نتيجه گيري : با توجه به نتايج اين بررسي ارتباط مفيد و سازنده با سالمندان براي كاهش احساس تنهايي ضروري است .