بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل پيرامون عوامل موثر بر ازدواج در سال ۱۳۸۰

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه : يكي از عوامل موثر در تامين سلامت ازدواج توجه به معيارهاي انتخاب همسر و احتمالا كوشش براي تصحيح و با فراهم آوري آنها در بين جوانان ميباشد . به همين منظور يك بررسي توصيفي جهت مشخص كردن معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان انجام شده است .
مواد و روش ها : جامعه اين پژوهش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بوده كه از ميان آنها ۱۸۶ نفر به صورت تصادفي انتخاب گرديدند . ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه تنظيمي بود پس از جمع آوري داده ها اطلاعات جامعه با آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج : نتايج نشان داد عواملي مانند مسئوليت پذيري ،وفاداري ، خوش اخلاق بودن به ترتيب با (٪۹۶/۷) ،(٪۹۶/۳) و (٪۹۳/۶) به عنوان معيارهاي انتخاب همسر از نظر افراد مورد بررسي بسيار مهم و مهم بوده است و بين مسئوليت پذيري با وضعيت سكونت ، خوش اخلاق بودن با كسب منبع اطلاع و وفاداري با جنس ارتباط آماري معني داري وجود داشت (p<0/05) و در ارتباط با موانع موجود در ازدواج عواملي مانند نگراني از افت و عقب ماندگي تحصيلي ، مشكل عدم يافتن فرد مناسب و منطبق بر معيارها و مشكلات اقتصادي به ترتيب با (٪۶۰/۲) ،(٪۵۴/۸) ،(٪۵۲/۲) مهمترين مانع در امر ازدواج بوده است .
بحث و نتيجه گيري : در كل نتايج اين پژوهش نشان داد كه جوانان هنوز به شعائر مذهبي و فرهنگ خانوادگي پايبند هستند بنابراين با ترويج هرچه بيشتر ارزشهاي اسلامي به شكي درست آن و تصحيح فرهنگ خانواده ها در امر ازدواج ميتوان اميدوار بود كه بنيان خانواده به صورتي سعادتمندانه پي ريزي شود و بسياري از موانع كاذب موجود بر سر راه ازدواج جوانان ، معيارهاي صحيح نظير ايمان ، سلامت فكر و جان در همسر گزيني توسط خانواده و فرد مورد نظر قرار گيرد .