كاربرد روشهاي WilliamFine , PHA در مديريت ريسك مخاطرات زيست محيطي و برآورد هزينه هاي كنترلي در مجتمع فولاد كوير

طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد)

دوره 15 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: در صورت عدم كنترل صحيح مخاطرات و ريسك هاي زيست محيطي ناشي از صنايع ، مي تواند خسارات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد گردد . از اين رو، اين مطالعه با هدف شناسايي و ارزيابي ريسك هاي زيست محيطي ( نظير: انتشار آلاينده ها به هوا،  تخليه آلاينده ها به آب ، تخليه آلاينده ها به خاك ، مصرف مواد خام، مصرف انرژي و...) و برآورد هزينه هاي كنترلي به روش ويليام فاين (william fine) و (PHA) در مجتمع فولاد كوير صورت گرفته است.
روش بررسي: پس از دسته بندي مخاطرات زيست محيطي در ليست مقدماتي خطر((PHL: Preliminary Hazard List براساس واحدكاري، فعاليت هاي انساني و عملكرد ماشين آلات  موجود در سالن توليد مجتمع فولاد كوير به صورت مطالعات ميداني شناسايي وارزيابي ريسك به روش ويليام فاين جهت RAC1 انجام شد. راهكار اصلاحي براي ريسكهاي بحراني ارائه وRAC2  محاسبه گرديد. در اين تحقيق از نرم افزار SPSS  نسخه19 جهت محاسبات آماري استفاده شد.
يافته ها : براساس يافته هاي اين تحقيق، تعداد 356خطر زيست محيطي، در قالب 9 گروه خطر شناسايي شد. قبل از مداخلات، تعداد ريسك هاي قابل قبول89، پايين ترين حد قابل قبول ALARP )) 204و ريسكهاي غيرقابل قبول (بحراني) 63 بود. پيش بيني مي شود پس از اجراي اقدامات كنترلي تعداد ريسك هاي قابل قبول به 183 و پايين ترين حد قابل قبول به 173 تغيير يابد.
نتيجه گيري : نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه شناسايي جامع و ارزيابي مخاطرات زيست محيطي در صنعت نورد، ضمن نمايش معايب و نواقص فني مخرب محيط زيست و خطاهاي پرسنل نسبت به اين مقوله ، نياز به بازرسي هاي زيست محيطي، آگاه سازي و حساس سازي و تغيير نگرش پرسنل شاغل در اين صنعت را نسبت به حفظ و ارتقاء سلامت محيط زيست ، ضروري مي سازد.
اين مقاله حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد است.

Usage of WilliamFine , PHA Methods For Environmental risks management and estimation of control costs in the Kavir Steel Complex
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: In the absence of proper control, environmental hazards and risks from industries, can be irreparable damages to the environment. Hence, this study with the aim of environmental risks identification and assessment (such as emissions to air, discharges of pollutants into water, the discharge of pollutants in soil, consumption energy, etc) and estimation of control costs by (william fine) and (PHA) method in the Kavir steel Complex.
Methods: environmental hazards that identified by field observations, categoried on the Preliminary Hazard List (PHL) on unit, human activities and performance of the machines in the production hall of Kavir Steel; then was done  risk assessment by William Fine method for calculation of (RAC1). After providing reform strategy for critical risks , (RAC2) calculated. In this study was used software (SPSS) version 19 for statistical calculations.
Results: According to this study, the number of 356 environmental risk, in the form of 9-risk groups, identified. before the offered intervention strategies, the number of acceptable risks 89, the lowest practictable (ALARP) 204 and 63 was unacceptable risks. prospecting after the offered intervention strategies, changed the number of acceptable risks 183 and the lowest practicable (ALARP) 173.
Conclusion: The results show that the comprehensive identification and assessment of environmental risks in the rolling steel industry, presenting technical flaws and imperfections and errors of destructive environmental staff to the issue of environmental and making necessary to auditing environmental, and changing attitude of personnel, sensitivization of rolling steel industry personnel to maintain and improve the health of the environment.