بررسي فراواني خشونت خانگي در افراد مراجعه كننده به مراكز تحت پوشش در دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: خشونت عليه زنان در خانواده مسئله اي جهاني بوده و بازتاب آزار آن در جامعه بين المللي وسيع است. بر اساس آمار جهاني وسعت مرگ و ناتواني حاصل از خشونت عليه زنان با مرگ و ناتواني حاصل از سرطان ها برابر بوده و اين زنان ۵ برابر ديگران خودكشي نموده و ۶ برابر ديگران در معرض اختلالات رواني بوده و ۵-۴ برابر بيشتر به درمان هاي سايكولوژيك نياز دارند. ۳۰٪ حوصله انجام فعاليت هاي روزانه را نداشتند و ۵۰٪ كار خود را ترك مي كنند مطالعه حاضر با هدف تعيين فراواني خشونت هاي جسمي، روحي، رواني و جسمي در افراد مراجعه كننده به مراكز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام شده است.
مواد و روش ها : اين مطالعه از نوع مقطعي و نمونه گيري از نوع طبقه اي بوده است . پرسشنامه استاندارد خشونت در اختيار زنان شاغل و مراجعين به مراكز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي قرار گرفت و به آنها اطمينان داده شد كه نتايج محرمانه مانده و به صورت كلي از نتايج استفاده خواهد شد و با اينكار فراواني خشونت خانگي ارزيابي شد.
نتايج : (٪۴۴.۱) خانم ها و (٪۴۱.۸) آقايان در گروه سني ۳۰-۲۱ سال بوده و (٪۲۴.۴) ۳-۷ سال و (٪۲۸.۹) ، ۱-۲ سال از شروع زندگي مشتركشان گذشته و (٪۵۲.۷) خانم ها و (٪۴۴.۹) آقايان تحصيلات ابتدايي و كمتر از آن داشته و (٪۱۲.۱) خانم ها و (٪۱۳.۹) آقايان تحصيلات دانشگاهي داشته اند . فراواني همسر آزاري فيزيكي (٪۳۷.۹) ، همسر آزاري عاطفي (٪۶۰.۲) همسرآزاري جنسي (٪۱۵.۵) بوده است .
بحث و نتيجه گيري : در مطالعه مشابه در دانشگاه علوم پزشكي ايران ، شيوع همسر آزاري فزيكي (٪۱۴.۶)، عاطفي (٪۶۰.۲) ،همسرآزاري جنسي (٪۱۵.۵) بوده است .
بحث و نتيجه گيري : در مطالعه مشابه در دانشگاه علوم پزشكي ايران ،شيوع همسر آزاري فيزيكي (٪۱۴.۶) ،عاطفي (٪۶۰.۵) و جنسي را (٪۲۳.۵) گزارش شده است . با توجه به فراواني همسر آزاري در اردبيل سمينارها و كارگاه هاي پيشگيري از خشونت خانگي در سطح استان براي خانم ها و همسرانشان توصيه ميشود .