بررسي صحت داده هاي مدارك پزشكي بيمارستان هاي آموزشي درماني شهر اردبيل در سال ۱۳۸۰

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: مقدمه :يكي از منابع مهم كسب اطلاعات : پرونده هاي بيماران و مدارك پزشكي است . اين مدارك مهمترين ابزاري هستند كه براي اتخاذ تصميم مورد استفاده قرار ميگيرند بنابراين صحت اين اطلاعات در درجه اطمينان تصميمات گرفته شده موثر است و اين مطالعه هم با هدف تعيين صحت داده هاي مدارك پزشكي بيمارستانهاي آموزشي : درماني اردبيل انجام گرفت.
مواد  و روشها : اين مطالعه يك بررسي كاربردي : توصيفي است . در اين پژوهش داده هاي آماري ارسالي از مراكز آموزشي ؛ درماني به پايگاه نظام نوين آماري بازبيني شده سپس پژوهشگران به مراكز فوق مراجعه و عمل گرد آوري و دسته بندي را انجام دادند و ميزان صحت و درستي داده هاي گزارش شده را تعيين كردند . داده هاي جمع آوري شده با آمار توصيفي توسط نرم افزار NINA تجزيه و تحليل گرديد .
نتايج : نتايج پژوهش نشان داد در 86% موارد بخش هاي بيمارستاني داراي دفتر ثبت ورود و خروج بودند . تفاوت درصد اشتغال تخت گزارش شده و استخراجي 0.51 درصد بود . و در بررسي صحت جمع آوري داده ها در آمار ميراثي قبل و بعد از 24 ساعت 32 مورد اختلاف وجود داشت . نسبت پذيرش سالانه بيمار براي هر تخت گزارش شده  4.92 مورد و آمار استخراجي 4.89 مورد بود . همچنين تفاوت نسبت پذيرش سالانه بيمار به ازاي هر تخت در آمار استخراجي و گزارش شده حدود 0.03 بود.
بحث و نتيجه گيري : يافته ها نشان داد كه در ضريب اشتغال تخت سالانه و نسبت پذيرش سالانه بيمار براي هر تخت در آمار ارسالي و استخراجي چندان تفاوتي وجود نداشت . اما در ميزان صحت جمع آوري و ثبت داده هاي ارسالي و استخراجي تفاوت وجود داشت . بنابراين برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت نحوه ثبت و ضبط داده هاي آماري براي منشي بخشها و متصديان بخش آمار مدارك پزشكي ضروري بنظر مي رسد .
قیمت : 20,000 ريال