بررسي علل و عوامل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر (اعتياد) در شهرستان اردبيل

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: مصرف موادمخدر به عنوان عادتي اجتماعي و نامقبول در تمام جوامع بشري مردان و زنان بي شماري را خصوصاً از سني نوجواني تا ميانسالي با خود درگير كرده است.مطالعات انجام يافته در اين زمينه علل و عوامل مختلف فردي، اجتماعي و خانوادگي را در گرايش به مصذف مواد مخدر موثر مي داند. لذا اين مطالعه به منظور بررسي علل و عوامل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر در شهر اردبيل انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- تحليلي بر روي 90 نفر (45 نفر معتاد و 45 نفر غير معتاد) بوده و نمونه گيري تصادفي ساده بود. محيط پژوهش زندان شهر اردبيل بود. ابزار گردآوري داده ها آزمون افسردگي SCL 90 و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت دستيابي به اهداف پژوهش از آمار استنباطي  خي دو و رگرسيون لوجستيك استفاده گرديد.
نتايج: اين مطالعه نشان داد كه متغيرهاي افسردگي با ضريب 44/4، طلاق والدين با 23/3، معاشرت با افراد ناباب با 59/2، سيگار كشيدن 17/2 و در نهايت شكست تحصيلي با ضريب 57/1 بيشترين تاثير را در گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر دارد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش، مهم ترين عوامل فردي، اجتماعي و خانوادگي در گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر عبارتند از: وجود علائم اففسردگي، طلاق و اختلافات خانوادگي، معاشرت با افراد ناباب، سيگار كشيدن و  شكست تحصيلي كه مي توان با آموزش مهارت هاي زندگي، گسترش مشاوره خانواده، ايجاد مراكز و كلاس هاي آموزش هنري، فرهنگي و فني حرفه اي از گسترش اين معضل جلوگيري كرد.