نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: در جهان 515000 زن در سال طي دوران بارداري و زايمان مي ميرند. 99% ايم مرگ ها در كشورهاي در حال توسعه رخ مي دهد و 130000 زن هر سال به دنبال خونريزي پس از زايمان مي ميرند. پيشگيري و درمان صحيح خونريزي بعد از زايمان مي تواند از بسياري از عوارض مرگ و مير مادران بكاهد.
مواد و روش ها: اين مقاله مروري بر كتاب هاي مرجع زنان مامايي و مقالات انگليسي زبان موجود در اينترنت در اين زمينه مي باشد.
نتايج: تخمين ميزان خونريزي پس از زايمان به روش مشاهده مقدار آن را كمتر از حد واقعي برآورد مي نمايد و براي اندازه گيري آن بايد از روش هاي دقيق استفاده نمود. اداره فعال مرحله سوم زايمان و تجويز اكسي توسين به ميزان 10 واحد بين المللي ميزان خونريزي پس از زايمان را كاهش مي دهد. استفاده از ميزوپروستول خوراكي در مرحله سوم زايمان توام با تب و لرز بوده و اثبات كاراييي آن در جلوگيري از خونريزي بعد از زايمان مستلزم مطالعات بيشتري است. تزريق داخل وريدي بند ناف نياز به برداشت دستي جفت را كم مي نمايد و انجام برش پرينه ميزان اتلاف خون را افزايش مي دهد.جهت كاهش خونريزي بعد از زايمان از شياف ركتال ميزوپروستول و ترانگزاميك اسيد وريدي پيشنهاد شده اند كه بررسي كافي در مورد آنها انجام نشده است. استفاده از روش هاي طبي و در نهايت جراحي محافظتي مي تواند نياز به هيستركتومي را در اين بيماران بسيار كم نمايد.
بحث و نتيجه گيري: در مورد خونريز يبعد از زايمان نيز مانند ساير موارد طبي درمان با پيشگيري آغاز مي شود. تشخيص عوامل مستعد كننده خونريزيآ اداره صحيح مرحله سوم زايمان و درمان به وقع خونريز يبعد از زايمان از عوارض و مرگ و مير ناشي از آن خواهد كاست و در اين راستا بسياري از روش هاي جديد طبي مستلزم مطالعات بيشتري جهت اثبات كارايي خود مي باشند.

قیمت : 20,000 ريال