بررسي علل ايجاد پريتونيت چركي در بيماران بستري در بيمارستان پورسيناي رشت

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: پريتونيت عبارت است از التهاب صفاق يا بخشي از ان و پريتونيت ثانويه وجود اگزوداي چركي در حفره شكمي با منشاء‌ روده اي مي باشد. عوامل زيادي بر عاقبت پريتونيت ثانويه تاثير مي گذارند. امروزه مرگ و مير ناشي از آن به 10 تا 20 درصد رسيده است. لذا در اين بررسي علل پريتونيت چركي را در بيماراني كه با تشخيص پريتونيت تحت عمل لاپاراتومي قرار گرفته اند مورد بررسي قرار داده ايم.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي است كه در سال 81 با مراجعه به بايگاين اسناد و مدارك پزشكي بيمارستان پورسيناي رشت، پرونده بيماراني كه با تشخيص پريتونيت بين سال هاي 80-73 تحت عمل لاپاراتوم يقرار گرفته اند و پريتونيت منتشر ثابت شده داشتند مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي خام جمع آوري شده با نرم افزار آماري SPSS‌تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج نشان داد كه 405 بيمار مذكر و 128 بيمار مونث بوده اند و بيشترين فراواني سني مربوط به گروه سني 70-61 سال بوده،‌اكثر بيماران ساكن روستا بوده اند و اكثريت تندرنس شكمي داشتند و تعداد 37 نفر از افراد جراحي شده فوت نموده اند. اكثر بيماران در 2 روز اول پس از شروع اولين علامت (درد شكم) عمل شده اند و 253 نفر آنان طي 6 ساعت اول بعد از بستري تحت عمل قرار گرفته اند. شايعترين علل ايجاد پريتونيت به ترتيب پرفوراسيون اولسرپپتيك و آپانديسيت پرفوره بود و شايعترين بيماري هاي زمينه اي همراه با پريتونيت ثانويه به ترتيب بيماري گوارشي،‌نارسايي قلبي و نارسايي ريوي بوده است.
بحث و نتيجه گيري: نتايج بدست آمده دلالت بر اين امر دارند كه شك به پريتونيت ثانويه مستلزم اقدام سريع درماني است و در صورت تاخير در تشخيص و درمان،‌مرگ و مير افزايش مي يابد و افزايش سن و وجود بيماري زمينه اي نيز در افزايش مرگ ومير آن موثر است. لذا توصيه مي شود از بيماران مشكوك به پريتونيت ضمن گرفتن شرح حال دقيق و معاينه فيزيكي كامل و كنترل سير باليني توسط پزشكان باتجربه، پزشكان طب اورژانس و جراحان عمومي بررسي لازم به عمل آيد تا در صورت تشخيص د رانجام اقدامات درماني تاخيري صورت نگيرد.