آسيب هاي مغزي و نخاعي پس از تروما و راه هاي پيشگيري از آن

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: حوادث مغزي و نخاعي ناشي از تروما يكي از علل مهم ابتلا، ميرايي و ناتواني در دنياست كه باعث صرف هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي مي شود. نظر به پيامد ها و شكلات برنامه هاي توانبخشي درماين متعاقب آن مي بايست يك برنامه جهاني براي مبارزه با آن تدوين گردد.كشورهاي در حال توسعه چالش عمده اي را در پيشگيري ،‌مراقبت هاي اورژانسي و توانبخشي در خصوص كاهش بار ناشي از تروما دارند. هرچند تروما به طرق مختلفي روي مي دهد اما حوادث ترافيكي مهم ترين علت ايجاد آنها هستند. راه هاي مختلفي براي پيشگيري،‌شامل پيشگيري سطح اول، دوم و سوم وجود دارد. پيشگيري سطح اول شامل كاهش آسيب پذيري، حذف يا به حداقل رساندن رفتارها و شرايط محيطي كه منجر به افزايش خطر حادثه مي شود مي باشد. آموزش و انجام فعاليت هاي قانوني و پيشگيري سطح اول مي باشند. پيشگيري سطح دوم با هدف كاهش پيشرفت يا به تاخير انداختن ناتواني متعاقب حادثه اوليه بوده و پيشگيري سطح سوم شامل محدود كردن حالات مرتبط با نروتروما است.