نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: فك تحتاني از تنه و راموس تشكيل شده است. اين دو ناحيه از نظر استخواني داراي مناطقي هستند كه د راثر ضربه بيشتر از بقيه مناطق دچار آسيب مي شوند. عوامل مستعد كننده شكستگي شامل: نژاد،‌سطح فرهنگي، اقتصادي و سابقه اعتياد و نوع شغل مي باشد. مطالعات انجام شده در نقاط مختلف عامل اصلي شكستگي فك تحتاني را تصادف و عدم رعايت موارد ايمني گزارش نموده اند. پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان علل شكستگي فك تحتاني انجام شده است.
مواد و روش ها: اين تحقيق يك بررسي توصيفي و گذشته نگر بوده و در سال هاي 1375 تا 1380 از طريق پرونده بيماران انجام گرفته است. تعداد افراد مورد بررسي 39 نفر بود. از حتويات پرونده جنس،‌سن،‌شكستگي،‌علت شكستگي و محل آن ثبت گرديده و در نهايت تحت آناليز آماري انجام شده است.
نتايج: نتايج تحقيق نشان داد كه از 39 مورد دچار شكستگي فك تحتاني 30 مورد مذكر و 9 مورد مونث بودند و 25 نفر آنان در تصادف رانندگي دچار شكستگي شده بودند. بيشترين شكستگي در سن 40-20 سال و محل شكستگي (6/43%) در ناحيه تنه منديل بوده و (2/69%) دچار پارگي پوست و جا به جايي فك تحتاني بودند.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق عامل اصلي شكستگي فك تحتاني تصادف رانندگي و عدم رعايت موارد ايمني است. بيشترين علائم مربوط به جابه جايي فك تحتاني بوده است. با رعايت موارد ايمني مي توان تا حدود زيادي از شكستگي فك تحتاني جلوگيري كرد.

كلمات كليدي: شكستگي فك تحتاني ، علل
قیمت : 20,000 ريال