بررسي ميزان عفونت و مورتاليته ناشي از ان د ر بيماران بستري در بخش icu جراحي بيمارستان فاطمي شهرستان اردبيل در سال 1379

مجله سلامت و مراقبت، دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: با توجه به وضعيت بحراني بيمراان بستري در بخش ICU‌و لزوم مراقبت هاي اختصاصي و انجام اقدامات تهاجمي تشخيصي و درماني در مورد آنها ميزان ابتلا به عفونت هاي بيمارستاني د راين بخش به مراتب بالاتر از ساير بخش ها بوده و ابتلا به عفونت مي تواند خود موجب طولاني تر شدن بستري و افزايش ميزان مورتاليته گردد. بر اين اساس مطالعه حاضر با هدف بررسي بيماران بستري در بخش ICU‌ از نظر ابتلا به عفونت و عوامل موثر بر ان و نيز ميزان مورتاليته ناشي از عفونت انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي است كه از طريق بررسي پرونده هاي 200 بيمار بستري در بخش ICU‌ بيمارستان فاطمي اردبيل در سال 1379 انجام گرفته است. براي بيماران فرم هاي مشخصات مربوط به علائم و عوارض ناشي از عفونت هاي شديد و عوامل مستعد كننده و همچنين سير باليني و نتيجه نهايي درمان تكميل و نتايج حاصله با آزمون آماري كاي دو مورد تجزيه  و تحليل قرار گرفت.
نتايج: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه بيش از 13% بيماران بستري در بخش ICU‌علائم و يافته هاي ناشي از عفونت هاي شديد بيمارستاني را داشته اند. بيشترين ميزان ابتلا در گروه سني زير بيست سال مشاهده شده است. ميزان مرگ و مير در بيماران مبتلا به عفونت هاي شديد بسته به شدت ابتلا به عفونت بالاتر بوده و در مجموع 5/4% از بيماران به علت عفونت فوت شده اند كه ميزان مرگ و مير در ميان مبتلايان به عفونت شديد 6/34% بوده و بيشترين ميزان مرگ و مير در گروه سني 60-40 سال بوده است.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل از اين پ‍ژوهش ميزان ابتلا به عفونت در بيمراان بستري در بخش ICU‌ بالا بوده و رد صورت ابتلا به عفونت شديد به شدت روي ميزان مرگ و مير بيماران اين بخش تاثير گذار مي باشد و به همين خاطر حداكثر تلاش لازم براي به كار بردن روش هاي جلوگيري از انتقال عفونت و نيز پيشگيري و درمان به موقع بيماران بستري در اين بخش بايد انجام گيرد.

قیمت : 20,000 ريال