بررسي آزمايشگاهي تأثير دو نوع سمان رزيني بر استحكام باند پست فايبر

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 29 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: بيشترين علت عدم موفقيت كلينيكي درمورد كاربرد پست‌هاي فايبر در دندان‌هاي اندو شده، دباند شدن پست از عاج دندان مي‌باشد. نوع سمان مصرفي و قدرت چسبندگي آن در كيفيت باندينگ تأثير مستقيم دارد. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير دو نوع سمان رزيني Starfill 2B Danvilleو سمان Panavia F2 Kuraray برگير پست فايبر با عاج در شرايط in vitro انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، تعداد 20 عدد دندان پرمولر اندو شده تك كاناله فك پايين تهيه گرديد. دندان‌ها به طور تصادفي به 2 گروه A و B تقسيم شدند. پست‌ها در گروه اول با سمانStarfill 2B Danville و در گروه دوم با سمانPanavia F2 Kuraray سمان شدند. پس از مانت دندان‌ها در آكريل شفاف هر نمونه به 2 نمونه 4 ميلي‌متري تقسيم شد. سپس Push-out test توسط دستگاه ZwickRoell Z050 انجام شد. نتايج با آزمون آماري T-test آناليز و مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته‌ها:استحكام باند Starfill 2B Danville و Panavia F2 Kuraray به ترتيب (11/12±16/48) و (16/9±44/61) مگاپاسكال بود. بين گير و استحكام باند برشي سمانStarfill 2B Danville و Panavia F2 Kuraray اختلاف معني‌داري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد نوع سمان بر ميزان گير و استحكام باند تأثير دارد. اگر در سمان كردن پست فايبر از سمان Panavia F2 Kuraray استفاده كنيم، گير و استحكام باند بيشتري نسبت به سمان Starfill 2B Danville با عاج خواهيم داشت.

Investigation on the effect of two dual cure resin cements on the retention of fiber posts (in vitro)
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aims: Debonding at the cement-dentine interface is the main reason of failure in restoration of endodentically treated teeth with fiber posts. The aim of this study was to compare the effect of Starfill 2B danville and Panavia F2 kuraray cements on the retention of fiber posts to root canal dentin.
Materials  and  Methods: Twenty extracted mandibular premolar teeth which had single root canal were endodenticall treated and decoronated. Teeth were randomly divided  into  2  groups, (n=40).  Fiber  posts  were cemented  using  2  dual  cure  resin  cements.  Group  A  was  cemented  with Starfill  2B Danville and  group  B  was cemented  with Panavia  F2  Kuraray.  Each  root  was  mounted  in  acrylic  resin  and  then  sliced  in  2  parts.  The retention strength of each specimen was determined using push-out test using a universal testing machine. Data was analyzed using T-test.
Results: The retentive strength for groups A and B were 48.16±12.11 and 61.44±9.16 MPa, respectively. There was significant difference in the retentive strength between group A and B (P<0.05).
Conclusion: It  seems  that  type  of  cement  had  effect  on the retention of  fiber  posts. Panavia  F2 Kuraray resin cement significantly provided higher retention than that of Starfill 2B Danville cement.

قیمت : 20,000 ريال