تأثير مشاوره بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان

آموزش و سلامت جامعه

دوره 2 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: استئوپروز شايع ترين بيماري متابوليك استخوان است كه با ايجاد اختلال ساختاري در استخوان، زمينه را براي شكستگي استخوان مستعد مي سازد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير مشاوره بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در سال­1394 انجام گرديد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر نيمه تجربي از نوع پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه كنترل بود كه بر روي 80 زن مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني كه به صورت تصادفي به دو گروه 40 نفره آزمون و كنترل تقسيم شده بودند، انجام گرفت. داده ها از طريق پرسشنامه استاندارد FFQ و دو پرسشنامه خودساخته ديگر جمع آوري و در سه مرحله (قبل، بلافاصله بعد و دو ماه بعد از مداخله) مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و روش­هاي آماري توصيفي و استنباطي تحليل شدند.
يافته ها: بين دو­گروه قبل از مطالعه تفاوت معني داري از نظر سن، سن منارك، تحصيلات، شغل و BMI وجود نداشت. قبل از مداخله تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات سازه هاي مختلف اين مدل در دو گروه مشاهده نشد. اما بعد از مداخله در گروه آزمون، ميانگين نمره آگاهي و سازه هاي مختلف مدل به طور معني داري افزايش پيدا كرد.
نتيجه گيري: مدل اعتقاد بهداشتي مي تواند در بالا بردن آگاهي، ايجاد حساسيت و درك شدت از پيامدهاي يك بيماري يا يك رفتار غير بهداشتي و درك منافع و موانع انجام يك رفتار صحيح و بهداشتي و انجام آن رفتار، مفيد باشد.

Effect of Counseling on Preventive Behaviors of Osteoporosis in Women Referred to Health Centers in Hamedan, Iran in 2015
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Objectives: Osteoporosis is a most common metabolic bone disease that increase the risk of bone fracture by creating a structural abnormality in the bone. The aim of this study was to determine the impact of counseling based on Health Belief Model (HBM) on preventive behaviors regarding osteoporosis in women referring to health centers in Hamadan city, Iran in 2015.
Materials and Methods:This quasi-experimental before and after study was conducted among 80women, which were stratified randomly into two -40member groups of case and control. Then, through three stages (before, immediately after, and two month after intervention), these groups were evaluated. Analyzing the data was performed by SPSS-18, using t-test, χ2, Fisher’s exact and repeated measurement tests.
Results:There were significant differences between the two groups in terms of age, menarche age, education, job, and body mass index (BMI). No significant differences between the mean scores of the various structures of this model were observed among the two groups before the intervention. The mean scores of the awareness and various structures of the model (perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers and performance) increased significantly in the case group over time (before, immediately after and two months after intervention) (P < 0.05).
Conclusions:Although HBM is effective for planning programs to prevent disease or accidents, it seems that it is not suitable for the promotion of behaviors, particularly long-term behavioral change and behaviors that depend on economic and social factors.

قیمت : 20,000 ريال