ارتباط اختلال استرس پس از ضربه با حمايت اجتماعي، كيفيت زندگي و شادماني ذهني در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه

نشريه طب جانباز

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اهداف: ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه در جانبازان‏ مي‌تواند كيفيت زندگي و شادماني ديگر اعضاي خانواده از جمله همسران آنها را تحت تاثير قرار دهد. در اين ميان برخي عوامل مي‌توانند مشكلات رواني و فشار ناشي از آن را تعديل نمايند. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين شدت اختلال استرس پس از ضربه و ميزان حمايت اجتماعي ادراك‌شده با شادماني ذهني و كيفيت زندگي همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه بود.
ابزار و روش­ ها: در اين پژوهش توصيفي- همبستگي در سال 1393، 302 نفر از همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ساكن شهر مشهد به‌روش نمونه‌گيري دردسترس انتخاب شدند. داده‌ها توسط پرسش‌نامه‌هاي فهرست نشانه‌هاي اختلال استرس پس از ضربه، كيفيت زندگي، شادكامي آكسفورد و مقياس حمايت اجتماعي ادراك‌شده جمع‌آوري شده و با استفاده از آزمون‌هاي ضريب همبستگي پيرسون، همبستگي اسپيرمن، همبستگي مجذور اتا و تحليل رگرسيون گام‌به‌گام در محيط نرم‌افزار SPSS 21 مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته­ ها: شادماني ذهني و كيفيت زندگي با حمايت اجتماعي ادراك‌شده رابطه مستقيم و با شدت اختلال استرس پس از ضربه جانبازان رابطه معكوس داشتند (p<0/001). در مجموع، متغيرهاي حمايت اجتماعي ادراك‌شده، شدت اختلال استرس پس از ضربه و وضعيت اقتصادي 64% واريانس كيفيت زندگي و متغيرهاي حمايت اجتماعي ادراك‌شده، شدت اختلال استرس پس از ضربه و وضعيت تحصيلي 75% واريانس شادماني ذهني همسر را تبيين كردند.
نتيجه­ گيري: بالارفتن سطح حمايت اجتماعي ادراك‌شده و شدت پايين‌تر ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه جانبازان‏، ميزان شادكامي و كيفيت زندگي همسران آنها را افزايش مي‌دهد.
Correlation of Post-Traumatic Stress Disorder with Social Support, Quality of Life and Mental Happiness in Wives of Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
Article Type: Original Article
Abstract:

Aims: PTSD in the veterans can affect the quality of life and happiness in their family members including their spouses. Nevertheless, some factors can reduce mental problems. The aim of this study was to investigate the correlation between the PTSD intensity and the perceived social support and mental happiness and quality of life in the spouses of the veterans with PTSD.
Instrument & Methods: In the descriptive-correlational study, 302 spouses of the veterans with PTSD living in Mashhad were studied in 2014. The subjects were selected via available sampling method. Data was collected using post-traumatic stress disorder checklist, quality of life questionnaire, Oxford happiness inventory, and perceived social support scale. Data was analyzed by SPSS 21 software using Pearson correlation coefficient, Spearman correlation, Eta-squared correlation, and stepwise regression analysis.
Findings: There were direct and reverse correlations between metal happiness and quality of life and the perceived social support and the PTSD intensity, respectively (p<0.001). Totally, 64% of the variance of quality of life were explained by the perceived social support, the PTSD intensity, and the economic status. In addition, 75% of the variance of the spouse’s mental happiness were explained by the perceived social support, the PTSD intensity, and the educational status.
Conclusion: Any enhancement in the perceived social support and reduction in the PTSD intensity in veterans leads to the enhancement of the quality of life in veterans’ spouses. 

قیمت : 20,000 ريال