اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله با استرس بر تاب آوري مادران داراي فرزند معلول

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 21 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: از آنجا كه وجود فرزند معلول در خانواده به عنوان يك منبع استرس، سلامت جسمي و رواني والدين به خصوص مادر را به خطر مي اندازد و از سويي افزايش تاب آوري توانايي فرد در مقابله با عوامل استرس زا را افزايش مي دهد، پژوهش حاضر با هدف اثر بخشي آموزش مهارتهاي مقابله با استرس بر تاب آوري مادران داراي فرزند معلول انجام گرديد.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع نيمه تجربي(با طرح پيش آزمون-پس آزمون) و با گروه كنترل مي باشد. در اين پژوهش 60نفر از مادران داراي فرزند معلول مراجعه كننده به مركز بهزيستي شهر كرمانشاه در سال 1392 به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند. ابزار مورد استفاده، يك بسته آموزش مهارت مقابله با استرس و پرسشنامه تاب آوري كانر و ديويدسون(CD-RISC) بود. نتايج با استفاده از نرم افزارSPSS 20 تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد آموزش مهارت هاي مقابله با استرس برافزايش سطح تاب آوري مادران داراي فرزند معلول تاثير مثبت و معني داري دارد(0/001>P).
نتيجه گيري: در اكثر برنامه هاي آموزشي مهارتهاي مقابله با استرس، به خود فرد داراي معلوليت اهميت داده مي شود و نياز خانواده كه نقش اصلي مراقبت از وي را به عهده دارد، ناديده گرفته مي شود. بنابراين با توجه به نتيجه اين مطالعه توصيه مي شود، كليه مراكز مشاوره اي و درماني، برنامه هاي آموزشي جهت والدين داراي فرزند معلول را در راس سياست ها و برنامه ريزيهاي خود قرار دهند.

Effectiveness of stress coping skills training on the resiliency of mothers of handicapped children
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Handicapped child in the family is a source of stress which can affect physical and mental health of the parents, especially mothers. Increase in resiliency increases ability to manage stressors. The aim of this study was to determine the effect of stress coping skills training on the resiliency of mothers with handicapped children.
Material and Methods: This semi experimental study with pre-test, post-test design and control group included 60 mothers with handicapped children who had been referring to the Kermanshah welfare center in 2013. They were selected by using convenient method and then divided randomly into two groups. In this study we used a coping skill training package and Connor and Davidson Resiliency Scale (CD-RISC). SPSS 20 software was used for data analysis. 
Results: The results showed that coping skills training resulted in a significant increase in resiliency level in the mothers with disabled children (P<0/001).
Conclusion: In most of the coping skills training programs, handicapped children were the center of attention and their families that take care of them had been ignored. Therefore, training programs for parents with handicapped children is at the forefront of planning policies.

قیمت : 20,000 ريال