مقايسه حداقل داده‌هاي سلامت سالمندان در كشورهاي منتخب

انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي

دوره 2 - شماره 4

نوع مقاله: Review Article
چكيده:

مقدمه: افزايش پيشرونده سالمندان در بسياري كشورهاي توسعه يافته موجب توجه به سلامت اين گروه سني شده است. ثبت داده­هاي كافي و مناسب براي سالمندان به عنوان پايه و اساس برنامه­ريزي­هاي آينده براي اين قشر از جامعه است. از اينرو اين مطالعه با هدف مقايسه حداقل داده­هاي سلامت سالمندان در كشورهاي منتخب انجام گرفت.
روش: اين مطالعه به صورت مروري از طريق مطالعات كتابخانه­اي اﻧﺠﺎم گرﻓﺖ. كليد واژه­ها از موتورهاي جستجو و پايگاه هاي داده Google­، Yahoo­، Google scholar­، PubMed، ProQuest و كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي ايران با اعمال معيار ورودي زبان انگليسي و بدون محدوديت زمان استخراج شد و كليه مقالات، پروژه­هاي تحقيقي، پايان­ نامه­ ها، راهنماها و گزارش‌هاي پيشرفت بازيابي شده، از كشورهاي آمريكا، سوئد، ژاپن و ايران مورد بررسي قرار گرفت. همچنين وب سايت‌هاي سازمان‌هاي متولي، مربوط به سلامت سالمندان هر كشور نيز مورد بازديد قرار گرفت و مستندات آن‌ها مطالعه شد. نتايج حاصل از اين جستجو، به صورت روايتي و در قالب جداول مقايسه­اي نشان داده شد.
نتايج: يافته­هاي حاصل از اين مطالعه نشان داد در كشورهاي منتخب، داده­هاي سالمندان حول چهار محور جمع­ آوري مي­شود. بيشترين داده­هاي دموگرافيك در كشور آمريكا تكميل مي‌شود، در كشور سوئد، ايران و ژاپن به برخي از داده­هاي سوابق پزشكي و ارزيابي سلامت، همچنين كشور ايران به برخي داده­هاي مالي پرداخته شده است.
نتيجه­ گيري: با توجه به اهميت مجموعه حداقل داده‌هاي سلامت سالمندان براي برنامه­ريزي­هاي آينده، استفاده از تجارب كشورهاي پيشرو در سلامت سالمندي ضروريست، البته بومي‌سازي آن با نيازهاي كشور امري اجتناب ناپذير است.

Minimum Data Set for Elderly Health: A comparison of Selected Countries
Article Type: Review Article
Abstract:

Introduction: The progressive increase in the elderly population in many developed countries leading to focus on health in this age group. Recording adequate data for the elderly people is considered as the basis for future planning for this part of society. Therefore, this study was aimed to compare the minimum data about elderly health in selected countries.
Method: This is a review article was carried out through internet and library studies. The Keywords were extracted from search engines and databases including Google, Yahoo, Google Scholar, PubMed and Proquest, and the Iranian National Medical Digital Library using inclusion criteria included English language and no time limit. All papers, research projects, theses, guidelines and progress reports were retrieved from America, Sweden, Japan and Iran. Also, Web sites of organizations responsible for elderly health in each country were visited and their documents were reviewed. The results of this search were presented narratively and within comparative tables.
Results: The results of this study showed that in selected countries, elder’s data collected in four axis. Most of demographic data is completed in America. In Sweden, Iran and Japan some data from medical histories and health assessment are considered as well as some financial data in Iran.
Conclusion: Given the importance of the health minimum data set for future planning, using the experiences of the pioneer countries in health is necessary, but localization of it according to the country’s needs is inevitable.

قیمت : 20,000 ريال