تأثير اسپلينت ضد پرونيشن استاتيك بر فعاليت هاي كودكان فلج مغزي همي‌پلژيك اسپاستيك

ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

دوره 21 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: فلج مغزي يكي از دلايل رايج ناتواني در دوران كودكي است كه بر رشد حركتي و وضعيت بدن تأثير  مي‌گذارد و منجر به محدوديت در انجام فعاليت‌ها مي‌شود. عملكرد بازو و دست در كودكان فلج مغزي همي‌پلژيك دچار مشكل مي‌شود و همين امر منجر به ناتواني در انجام فعاليت هاي روزمره زندگي آنها مي‌شود. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير اسپلينت ضد پرونيشن استاتيك بر انجام فعاليت‌ها، اسپاستي سيته، دامنه حركتي و زبردستي  كودكان فلج مغزي همي‌پلژيك اسپاستيك 12ـ8 ساله بود.روش بررسي: اين پژوهش از نوع كارآزمايي باليني يك سويه كور مي‌باشد كه بر روي20 بيمار فلج مغزي همي‌پلژيك اسپاستيك 8 تا 12 ساله از بين كودكاني كه در مدارس جسمي‌حركتي شهر تهران تحصيل مي‌كردند و معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. اين بيماران به صورت تصادفي در دو گروه مورد و شاهد قرار داده شدند. بيماران گروه مورد از يك اسپلينت ضد پرونيشن استاتيك به مدت 2 ماه و 6 ساعت در روز استفاده كردند. مدت زمان استفاده از اسپلينت در طول روز، سه وعده دو ساعته بود. در اين مطالعه از مقياس آشورث اصلاح شده براي ارزيابي اسپاستي سيته مچ دست، ساعد و آرنج، گونيامتر براي ارزيابي دامنه حركتي مچ دست، ساعد و آرنج ، از آزمون Box & Block براي ارزيابي زبردستي و از مقياس Activity Scale for Kids براي بررسي نحوه انجام  فعاليت‌هاي كودكان استفاده شد.يافته‌ها: در گروه مورد نتايج ارزيابي‌‌ها نشان دهنده بهبود معني‌دار اسپاستي سيته مفصل مچ دست(p<0.005)، اسپاستي سيته ساعد(p<0.003)، دامنه حركتي مفصل مچ دست(p<0.001)، دامنه حركتي ساعد(003/ 0p<)، زبردستي(p<0.001) و فعاليت‌هاي كودكان(p<0.002) بود، اما تأثير معني‌داري بر اسپاستي سيته آرنج(p<0.157) و دامنه حركتي آرنج (p<0.343) مشاهده نشد. در گروه شاهد، ارزيابي‌ها نشان دهنده بهبود معني‌دار در هيچ كدام از موارد فوق نبود(p>0.05).  مقايسه گروه مورد و شاهد نشان داد كه قبل از مداخله، تفاوت معني‌داري بين ميانگين‌هاي گروه مورد و شاهد مشاهده نشد، اما بعد از مداخله، به غير از دامنه حركتي و اسپاستي سيتي آرنج، در ساير متغيرها تفاوت معني‌داري بين ميانگين‌هاي گروه مورد و شاهد مشاهده شد.نتيجه‌گيري: استفاده از اسپلينت ضد پرونيشن استاتيك به مدت 2 ماه و 6 ساعت در روز، مي‌تواند روش مؤثري جهت بهبود انجام فعاليت‌ها، اسپاستي سيته و دامنه حركتي مفاصل مچ دست و ساعد، زبردستي كودكان فلج مغزي همي‌پلژيك باشد.

The Effects of Static Anti-pronation Splint on Activities of Spastic Hemiplegic Children
Article Type: Original Article
Abstract:

Background & aim: Cerebral palsy is a common cause of disability in childhood that effects on posture and motor development and leads in activity limitation. In these children, the function of hand and arm become problematic and this can lead to disability in doing of activities of daily living. Orthosis and splints are used to improve position, range of motion, hand function and finally can improve doing of activities in children. The aim of this study was to investigate the effects of static anti-pronation splint on activity, spasticity, range of motion, and function of affected hand of spastic hemiplegic children of 8-12 years old.Methods: The present single blind randomized control trial study was conducted on 20 spastic hemiplegic cerebral palsy children with 8 to 12 years old who were selected through students who studied in physical disabled schools in Tehran, Iran. Patients were randomly divided into intervention and control group. Patients in the intervention group used a static anti-pronation splint for two months, 6 hours daily. Duration of using the splint was 3 sets of 2 hours a day. In this study, the Activity Scale for Kids was used to evaluate activity implementation of children, the Modified Ashworth Scale was used to assess spasticity of wrist, forearm and elbow, ROM of wrist, forearm and elbow were tested with goniometer and Box & Block test was used to evaluate hand function.Results: The results in intervention and control group were interpreted and compared together. Results in intervention group showed a significant improvement in activities of children (p<0.002), wrist`s spasticity (p<0.005), forearm`s spasticity (p<0.003), wrist`s ROM (p<0.001), Forearm ROM (p<0.003) and hand function (p<0.001). The data did not show significant improvement on elbow`s joint ROM (p<0.343) and spasticity (p<0.157).In control group, significant improvement did not seen (p>0.05). In comparing the results of intervention and control group, before the study there was not a significant difference between two groups, but after study, the difference was significant.Conclusions: Information from present research shows that using static anti-pronation splint for 2 months, 6 hours a day, can be an effective method to improve activity implementation, wrist and forearm spasticity and range of motion and hand function in hemiplegic CP children.

قیمت : 20,000 ريال