الگوي غذايي بر پايه غلات كامل و حبوبات و خطر ابتلا به ديابت نوع دو

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 15 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: مطالعه حاضر به‌منظور شناسايي الگوهاي غذايي غالب در افراد بزرگسال ايراني و ارتباط آن با خطر ديابت نوع دو انجام شد.
روش‌ها: اين مطالعه‌ مورد-شاهدي آشيانه‌اي، در قالب مطالعه‌ قند و ليپيد تهران در 698 زن و مرد بزرگسال با ميانگين سني 0/12±6/43 سال انجام شد. افراد گروه مورد شامل افرادي بودند كه در ابتداي مطالعه سالم و در طي آزمون‌هاي پيگيري، مبتلا به ديابت نوع دو شدند و داراي داده‌هاي غذايي نيز بودند. براي هر مورد، 3 نفر به‌عنوان شاهد انتخاب و از نظر سن، جنس و ماه خونگيري همسان شدند. تعيين الگوهاي غذايي به روش تحليل عاملي و ارتباط ميزان پيروي از هريك از الگوهاي غذايي با ابتلا به ديابت با روش رگرسيون لجستيك شرطي انجام شد.
يافته‌ها: سه الگوي غذايي غالب شناسايي شد. پس از كنترل عوامل خطر ابتلا به ديابت، نسبت شانس ابتلا به ديابت نوع دو، به ازاي هر يك انحراف معيار افزايش در امتياز الگوي غذايي حاوي مقادير بالاي غلات كامل، حبوبات، تخم‌مرغ و گوشت قرمز (الگوي غذايي سنتي ) كاهش معني‌داري داشت (نسبت شانس : 82/0 ، فاصله اطمينان 99/0-67/0).
نتيجه‌گيري: الگوي غذايي حاوي مقادير بالاي غلات كامل و حبوبات ممكن است بتواند خطر بروز ديابت نوع دو را كاهش دهد.

ADHERENCE TO A WHOLE GRAIN AND LEGUMES BASED DIETARY PATTERN AND RISK OF TYPE 2 DIABETES
Article Type: Original Article
Abstract: Background: The aim of this study was to identify major dietary patterns in Iranian adults and their associations with the risk of type 2 diabetes (T2DM).
Methods: This nested case-control study was conducted among 698 women and men with a mean age of 43.6 ± 12.0 years in the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS). Among participants who were free of T2DM at baseline and developed T2DM during follow-up examinations, individuals with
dietary intakes data were considered as cases. Each case was matched to three T2DM free controls on sex, age, and the date of blood drawing. Major dietary patterns were identified using principal component analysis and odds ratios of T2DM were estimated using conditional logistic regression.
Results: In this study, three major dietary patterns were identified. After adjusting for diabetes risk factors, 1-SD increase in score of the dietary pattern characterized by high intake of whole grain, legumes, egg, and red meat (traditional dietary pattern) was associated with reduced risk of T2DM (OR : 0.82; 95% CI: 0.67-0.99).
Conclusion: A whole grain and legumes based dietary pattern may be associated with reduced risk of T2DM in Iranian population.