مقايسه ميزان كفايت همودياليز در سه روش كاتتر دائم، فيستول و گرافت

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

دوره 18 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: كفايت دياليز يكي از عوامل موثر بر مرگ و مير ناشي از همودياليز است از طرفي روش هاي مختلف دسترسي به عروق به عنوان يكي از متغير هاي موثر بر كفايت همودياليز در نظر گرفته مي شود. اين مطالعه به منظور مقايسه ميزان كفايت همودياليز در سه روش كاتتر دائم، فيستول و گرافت انجام شد.
مواد و روش­ها: اين مطالعه مقطعي بر روي 151 بيمار همودياليزي شامل سه گروه داراي كاتتر دائم (66 نفر) ، فيستول (66 نفر) و گرفت (19 نفر) در بخش همودياليز بيمارستان امام رضا (ع) كرمانشاه به روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. سنجش كفايت همودياليز با استفاده از معيار هايURR و Kt/V در سه گروه بررسي و مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار كفايت همودياليز بر اساس معيار 20/13±58/46 و بر اساس Kt/V ،1/26±0/34 گزارش شد. اختلاف ميانگين دو معيار URR  و Kt/V در سه گروه داراي كاتتر دائم، فيستول و گرفت از نظر آماري معني داري نبود.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه نشان داد كه كاتتر دائم، فيستول و گرفت از نظر كفايت همودياليز تفاوتي ندارند، بنابراين بدون نگراني از ناكافي بودن كفايت دياليز مي­توان از هر يك از روش هاي مذكور در انديكاسيون هاي خاص خود بهره گرفت.

Comparison of Dialysis Adequacy in Permanent Catheter, Fistula, and Graft Vascular Access Types
Article Type: Original Article
Abstract:

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Dialysis adequacy is one the leading causes of mortality in hemodialysis patients. On the other hand, type of vascular access is considered as one of the effective variables in dialysis adequacy. This study was performed to compare dialysis adequacy in three types of vascular access, namely permanent catheter, fistula, and graft.
METHODS:This sectional study was performed in 151 hemodialysis patients, who were chosen through convenience sampling and were allocated to permanent catheter (n=66), fistula (n=66), and graft (n=19) groups. The study was conducted in the Hemodialysis Ward of Imam Reza Hospital in Kermanshah, Iran. Dialysis adequacy was evaluated and compared in the three groups using urea reduction ratio (URR) and Kt/V criteria.
FINDINGS:Based on URR and Kt/V criteria, the mean of dialysis adequacy was 58.46±20.13 and 1.26±0.34, respectively, mean differences of URR and Kt/V criteria were not significant in the three groups.
CONCLUSION:Our findings demonstrated that there were no differences between permanent catheter, fistula, and graft types of vascular access in terms of dialysis adequacy; thus, any of these methods can be applied in its specific indication without being concerned about dialysis inadequacy.

قیمت : 20,000 ريال