بررسي نيمرخ شخصيتي زوج هاي متقاضي فرزندخواندگي در شهر اراك در سال 1393

مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش)

دوره 19 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: فرزندخواندگي در استحكام و گرمي بخشيدن به كانون خانواده‌هاي بدون فرزند و هم‌چنين رفع مشكلات روحي اطفال بدون سرپرست نقش چشم‌گيري دارد. اين مطالعه با هدف ارزيابي دقيق‌تر وضعيت روان‌شناختي زوج‌هاي متقاضي فرزندخواندگي انجام شده است.
مواد و روشها: در يك مطالعه توصيفي- تحليلي با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اراك و سازمان بهزيستي استان مركزي در سال 1393، كليه زوج‌هاي متقاضي فرزندخواندگي مراجعه كننده به سازمان بهزيستي (جمعاً 195 نفر) در بازه زماني يك سال وارد مطالعه شدند. سپس پرسش‌نامه جمعيت شناختي و MMPI-II براي جمع‌آوري داده‌ها در اختيار آن‌ها قرار گرفت. در تجزيه و تحليل داده‌ها، از آمار توصيفي، شاخص‌هاي ميانه و ميانگين و تحليل كوواريانس استفاده شده است.
يافتهها: ميانگين و انحراف معيار كليه مقياس‌هاي باليني و اعتبارMMPI-II  در كل نمونه ها و هم‌چنين در زير گروه‌هاي مختلف جامعه آماري، كمتر از نقطه برش 65 بود. همه متقاضيان در كليه مقياس‌هاي باليني و اعتبار، از سلامت روان برخوردار بوده و به لحاظ روان‌شناختي، واجد شرايط فرزندپذيري بودند. گروهي از متقاضيان فرزندخواندگي، با نگراني از رد شدن در پذيرش فرزند، به لحاظ آسيب‌شناسي، خود را بهتر از آن چه كه هستند وانمود كرده‌اند كه موجب بروز تفاوت معني‌دار در مقياس k شده است(0/019=p).
نتيجهگيري: بر اساس يافتههاي اين مطالعه، متقاضيان فرزندخواندگي از سلامت روان برخوردار بوده و هيچ آسيب روانشناختي نداشتند، ولي گاهي جهت ارائهي چهرهي بهتر از خود، اقدام به «خودبهترنمايي» كردند. بررسي ساير ابزارهاي تشخيصي در مطالعات بعدي توصيه ميشود.

Personality Profile Investigation of Adoption Applicant Couples in Arak, 2014
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Adoption has a significant role for strengthening families without children and also resolution of psychological confilicts of unsupervised children. The goal of this study is to assess the psychological status of adoption applicant couples.
Materials and Methods: This is a descriptive- analytic study that is done with cooperation of welfare organization and Arak University of Medical Sciences in 2014. All adoption applicant couples referred to welfare organization for 1 year participated in the study. Data were gathered by using demographic questionnaire and MMPI-II. Data were showed by descriptive statistic and were analyzed by using mean, average and covariance analysis indices.
Results: Mean and standard deviation of all clinical scales and reliability of MMPI-II in all samples and also different subgroups of statistical population were under 65. All applicants had good mental health and psychologically were eligible for adoption. A group of applicants have pretended themselves better than what they are because of the fear of rejection that led to significant difference in k scale(p=0.019).
Conclusion: According to the findings of this study, applicants had good mental health and didn’t have any psychopathologic damage, but sometimes they have pretended themselves better than what they are. Investigation of other diagnostic tools in future studies is recommended.

قیمت : 20,000 ريال