مقايسه تأثير دو روش آموزش بيمارمحور و خانواده محور (مبتني بر الگوي توانمندسازي) بر شاخص هاي آزمايشگاهي بيماران ديابتي نوع دو

مجله باليني پرستاري و مامايي

دوره 5 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: با توجه به نقش بسيار مهم خانواده بيماران مبتلا به ديابت در مديريت وكنترل مطلوب بيماري، مطالعه حاضر با هدف مقايسه تأثير دو روش آموزش بيمارمحور و خانواده محور (مبتني بر الگوي توانمندسازي) بر شاخص هاي آزمايشگاهي بيماران ديابتي نوع دو صورت پذيرفت. روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي و كاربردي بود كه طي آن 147 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 از طريق تخصيص تصادفي ساده به سه گروه كنترل (A)، مداخله بيمارمحور (B) و مداخله خانواده محور (C) تقسيم شدند. قبل از شروع مداخله و سه ماه پس از آن، آزمايش قند خون ناشتا و غيرناشتا، كلسترول، تري گليسريد، ليپوپروتئين با چگالي بالا و پايين بعنوان شاخص هاي آزمايشگاهي از بيماران اخذ گرديد. مداخله به صورت آموزش بيمارمحور در گروهB و به صورت خانواده محور در گروه C به اجرا در آمد و گروه كنترل آموزشهاي روتين مركز را دريافت نمودند. براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار آماري Spss v.19 و آزمونهاي كاي دو و آنووآ استفاده شد. يافته ها: تفاوت معناداري در متغيرهاي دموگرافيك و شاخص هاي آزمايشگاهي در ميان هر سه گروه قبل از مداخله مشاهده نشد (05/ 0>p) اما بين تمامي اين شاخص ها بعد از مداخله اختلاف معني دار وجود داشت (001/ 0>p). بين ميزان تمامي شاخص هاي مذكور در دو گروه B و C با گروه كنترل نيز تفاوت معني دار بود (05 /0<p). هرچند بين دو گروه B و C تفاوت معني دار در هيچكدام از شاخص ها مشاهده نشد اما بررسي ضريب تغييرات نشان دهنده كاهش اين شاخص ها به ميزان بيشتر بعد از مداخله، در گروه C نسبت به گروه B بود. نتيجه گيري: با توجه به اختلاف قابل توجه در نتايج روش سنتي با رويكردهاي توانمندسازي و همچنين نقش مهم خانواده در مديريت و كنترل بيماري ديابت، استفاده از اين الگوي آموزشي با در نظر گرفتن خانواده جهت دستيابي به كنترل مطلوب بيماري توصيه مي شود.

Comparison of patient-centered and family-centered teaching methods (based on empowerment model) on the laboratory variables of patients with type II diabetes
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and aims: Considering the important role of the family in patients with diabetes in management and good control of the disease, the present study was conducted to compare the efficacy of patient-centered and family-centered teaching methods (based on empowerment model) on the laboratory variables of patients with type II diabetes.
Methods: This was a quasi-experimental study and applied. 147 patients with type 2 diabetes refrred to diabetic center of shahroud were divided into three groups:  control (A), patient-centered intervention (B), and family-centered intervention (C) through simple random allocation. Before the intervention and three months after that, nonfasting and fasting blood glucose, cholesterol, triglycerides, and low and high-density lipoprotein was carried out from patients as laboratory indexes. The intervention was carried out in the form of patient-centered in group B and family-centered in group C and routine education was conducted in the control group. Data was analysed using SPSS software and Chi-square and ANOVA tests.
Results: There was no significant difference in the demographic variables and laboratory variables among the three groups before the intervention (P>0.050). A significant difference was found between all of these variables after the intervention FBS: (P=0.012), BS: (P=0.002), triglicerid: (P=0.015), cholesterol: (P=0.013), LDL: (P=0.010), HDL: (P=0.022). A significant difference was reported between all of the laboratory variables in the intervetion groups in comparision with the control group (P<0.050). While no significant difference was seen in the level of these variables between the B and C groups, the reduction of the level of these variables was more in the family-centered intervention group in comparison with patient-centered group.
Conclusion: Due to the significant differences in the results of traditional method empowerment approaches, using this model to enhance the clinical indicators recommended. Also, taking into consideration the important role of the family in the management and control of diabetes, will be facilitated the achievement of optimal control and desirable.

قیمت : 20,000 ريال