آيا فرسودگي شغلي با اعمال رهبري معنوي در بيمارستان‌ها كاهش مي‌يابد؟

مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

معنويت سازماني از جمله مباحث نوين حوزه­ي رفتار سازماني است كه هر روز علاقمندان زيادي را مجذوب خود مي‌كند. از ديگر سو، يكي از عوامل مهم براي داشتن كاركناني توان­مند، فراهم كردن آرامش رواني و جسمي لازم براي كاركنان است كه تأثير زيادي بر كيفيت خدمات ارائه­شده توسط آن‌ها دارد. اين مطالعه با هدف بررسي رابطه‌ي رهبري معنوي و فرسودگي شغلي در ميان كاركنان بيمارستان‌هاي شهر اردبيل انجام شده است. در اين مطالعه‌ي مقطعي تعداد 369 نفر از كاركنان بيمارستان‌هاي شهر اردبيل انتخاب شدند. ابزار جمع­آوري داده­ها، پرسشنامه­ي محقق­ساخته براساس الگوهاي الماس رهبري معنوي و فرسودگي شغلي Maslach بودند.
ميانگين نمره‌ي كلي رهبري معنوي در بيمارستان‌هاي شهر اردبيل نمره 51/ 3 از 5 بود كه وضعيت نسبتاً خوبي را نشان مي‌داد. فرسودگي شغلي با 2/ 43 درصد در حد متوسط ارزيابي شد. بين رهبري معنوي و گويه‌هاي آن با فرسودگي شغلي رابطه‌ي معني‌دار و معكوس مشاهده شد. ميزان رهبري معنوي و مؤلفه‌هاي آن با توجه به اين‌كه در سطح ميانگين و بالاتر از آن قرار دارد، در سطح مورد قبولي است. لازم است مديران با عنايت به اهميت اين موضوع و ارتباط معكوس آن با فرسودگي شغلي كاركنان در پي تقويت ابعاد رهبري معنوي در بيمارستان‌هاي خود باشند تا از اين طريق با ايجاد يك محيط آرام و كاهش سطح فرسودگي شغلي كاركنان باعث بهبود بهره­وري در سازمان‌هاي خود شوند.


Investigating the relationship between spiritual leadership and professional burnout among the staff of Ardebil hospitals
Article Type: Original Article
Abstract:

Organizational spirituality is a modern topic of discussion in the field of organizational behavior. Iran compared to the world has more spirituality level so the responsibility of the management researchers for using this value tools to solve organizational problems has decreased. Providing peace of mind alongside comfort and convenience for hospital staff greatly affects their competence and will naturally influence the quality of service. The purpose of this study was to investigate the relationship between spirituality and professional burnout among the hospital staff in Ardebil. This descriptive-analytical study was conducted on the staff of Ardebil hospitals (3 public hospitals, 1 private hospital and 1 veterans’ hospital) selected by sampling. Data were collected using the Maslach Burnout Inventory (MBI) and a Spiritual Leadership Questionnaire. The reliability of the questionnaire was confirmed through Cronbach’s Alpha coefficient at 0.95. Finally, data were analyzed using the SPSS 20 software, t-test, ANOVA, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis statistical tests.
The results showed the mean of spiritual leadership among the staff of public, private and veterans’ hospitals to be 3.51 out of a possible 5, indicating a good spiritual condition. Spearman’s Rho test results showed a significant negative relationship between spiritual leadership and professional burnout of the staff (P < 0.05). Moreover, professional burnout among the subjects was calculated at 43.2%, indicating a medium level.
In conclusion, spiritual leadership and its dimensions were found to be above average, thus indicating favorable conditions. Considering the importance of spiritual leadership and its relationship with burnout, managers should strengthen all dimensions of spiritual leadership in hospitals to create an environment without conflict and reduce burnout to improve efficiency.

قیمت : 20,000 ريال