پيروي از رفتارهاي سنتي بعد از زايمان و برخي عوامل مرتبط با آن در شهرستان گنبدكاووس

طب سنتي اسلام و ايران

دوره 6 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: مادران دوران زايمان و پس از آن را در زمينه فرهنگي خاص خود، يعني آداب و رسوم، باورهاي فرهنگي، مذهبي و ارزش‌هاي رايج حاكم بر جامعه تجربه مي‌كنند. هدف از اين مطالعه تعيين رفتارهاي سنتي بعد زايمان و تأثير مؤلفه‌هاي دموگرافيك، اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي بر انجام آن است.
مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر از نوع توصيفي بوده كه در زنان مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي - درماني شهرستان گنبد كاووس دو ماه بعد از زايمان (مرداد تا مهر1393)  انجام شده است (305 نمونه). ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه دو قسمتي شامل مشخصه‌هاي دموگرافيك، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و سؤالات مربوط به رفتارهاي سنتي دوره نفاس بود. پرسشنامه شامل چهار بخش: رفتارهاي عمومي ، رفتارهاي مادري ، رفتارهاي تغذيه‌اي و رفتارهاي مربوط به كودك بود. نظر مادر با پاسخ‌هاي بله يا خير مشخص شده و در پايان مجموع نمرات (حداقل صفر حداكثر39) در سه سطح كم، متوسط و زياد طبقه‌بندي شد. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آمارتوصيفي شامل فراواني، ميانگين ، انحراف معيارو نيز آزمون‌هاي كاي دوو آزمون رگرسيون لجستيك توصيف و تحليل شد.
يافته ها: از 305 مادر مورد بررسي، اكثر آنان چندزا (62/80) با ميانگين سني 6/63±26/8 سال بودند. ميانگين مجموع رفتارهاي سنتي در نمونه‌هاي مورد مطالعه 4/85 ±26/48 (حداقل 12، حداكثر 35)  بود. 7/9 درصد زنان رفتارهاي سنتي كم، 58/7درصد متوسط و 33/4 درصد زياد را گزارش كردند. آزمون ازمون لوجستيك چند طرفه نشان داد زنان با نژاد تركمن كه در خانواده‌هاي گسترده زندگي مي‌كنند نسبت به زنان از ديگر قوميت‌ها كه در خانواده‌هاي هسته‌اي زندگي مي‌كنند از رفتارهاي سنتي بيشتري پيروي مي‌كنند.
نتيجه‌گيري:  نتايج نشان داد رفتارهاي سنتي در دوران بعد زايمان به‌خصوص در زنان از قوميت تركمن شايع است. اين نتيجه تأييد مي‌كند زنان  دوران بارداري و پس از زايمان را بر اساس عقايد، باورها و آداب و رسو م خود تجربه مي‌كنند.

قیمت : 20,000 ريال