مقايسه ي استراتژي هاي كنترل حركت زانو در دو زنجيره ي باز و بسته ي حركتي در زنان مبتلا به سندرم درد كشككي راني و زنان سالم

مجله توانبخشي نوين

دوره 9 - شماره Suppl.2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: وضعيت ساختارهاي عضلاني از جمله كوآدريسپس و همسترينگ در ايجاد و سير پيشرفت سندرم درد كشككي راني نقش دارند. به دليل تاثير متفاوت تمرين­هاي زنجيره باز و بسته بر روي زانو، هدف از اين مطالعه بررسي كنترل حركت عضلات زانو از ديدگاه شاخص پاسخ ارادي در هر دو زنجيره حركتي مي­باشد.
روش بررسي: 12 زانوي سالم و 12 زانوي مبتلا (6 زن در هر گروه) مورد بررسي قرار گرفتند. حين انجام حركت اكستنشن- فلكشن زانو به وسيله دينامومتر ايزوكينتيك بيودكس و حركت نيمه چمباتمه روي يك پا، فعاليت الكترومايوگرافي عضلات وستوس مدياليس ابليك، ركتوس فموريس، وستوس لتراليس و بايسپس فموريس ثبت شد. سپس شاخص پاسخ ارادي براي هر آزمون محاسبه گرديد.
يافته ­ها: شاخص پاسخ ارادي در گروه بيماران در مقايسه با گروه سالم تفاوت معناداري نشان نداد. (05/ 0<P) همبستگي بين ضريب قرينگي و برآيند فعاليت عضلات در گروه بيماران ديده شد.
نتيجه­ گيري: احتمالا شاخص پاسخ ارادي در اختلالات با شدت كم، قدرت تشخيص مناسبي ندارد و نمي تواند بين گروه سالم و بيمار افتراق نشان دهد. همبستگي ديده شده در گروه بيماران ممكن استبيانگر هم زماني فعاليت عضلات در آنهاباشد.

Comparing motor control strategies of the knee joint, in open and closed kinetic chain, in patients with patellofemoral pain syndrome and healthy females
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: The structure and function of the hamstring and quadriceps can contribute to the development and process of patellofemoral pain syndrome. As open and closed kinetic chain exercises have different effects on the knee joint, the aim of the current study was to investigate motor control of knee joint in both kinetic chains according to voluntary response index aspect.
Materials and Methods: 12 healthy knees and 12 injured knees (6 females in each group) were examined. Surface electromyography were performed in knee muscles including vastus medialis oblique, rectus femoris, vastus lateralis and biceps femoris while the subjects were doing flexion-extension of knee joint by isokinetic dynamometer system and one leg semi-squat movement. Then voluntary response index was calculated.
Results: There were no significant difference between the patients and healthy groups (p>0.05). In the patient group, correlation between similarity index and magnitude was seen.
Conclusion: Probably in the low intensity patellofemoral syndromes, voluntary response index could not differentiate between healthy and the patient groups. In the patients with patellofemoral syndrome group, correlation between similarity index and magnitude may represent co-contraction in their muscles.

قیمت : 20,000 ريال