مقايسه‌ي ميزان فعاليت الكتروميوگرافي عضلات اندام تحتاني در افراد پس از عمل جراحي بازسازي رباط صليبي قدامي با افراد سالم حين وظيفه ي فرود

مجله توانبخشي نوين

دوره 9 - شماره Suppl.2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: آسيب رباط صليبي قدامي يكي از شايع ترين آسيب هاي اسكلتي -عضلاني است و سالانه تعداد زيادي از آن ها تحت عمل جراحي بازسازي قرار مي گيرند. الكتروميوگرافي يا ثبت فعاليت الكتريكي عضلات، ابزاري مناسب براي ارزيابي تغييرات در خروجي سيستم كنترل حركتي است. هدف از انجام اين مطالعه مقايسهي ميزان فعاليت الكتروميوگرافي عضلات اندام تحتاني حين وظيفه ي فرود در افراد پس از جراحي بازسازي رباط صليبي قدامي با افراد سالم است. روش بررسي:11 مرد كه 6-24 ماه از عمل جراحي آن ها گذشته بود سن 29±6 و 11 مرد سالم سن  28±2 در اين مطالعه شركت كردند.ميزان فعاليت الكتريكي عضلات تيبياليس آنتريور، واستوس مدياليس، واستوس لتراليس، سdمي تند ينوسوس و بايسپس فموريس با استفاده از الكترودهايسطحي هنگام فرود ثبت و براي دو باز هي زماني محاسبه شد. همچنين براي ارزيابي كمي و كيفي عملكرد از پرسشنامه International KneeDocumentation Committee: IKDCو آزمون پرش متقاطع استفاده شد. براي مقايسه بين دو گروه از آزمون تي مستقل استفاده شد.
يافتهها: فعاليت پيش خوراند در عضلات سمي تندينوسوسP=.041 بايسپس فموريس P=.008 در گروه جراحي شده به طور معناداري بيشتر بود.فعاليت پس خوراند عضله ي واستوس مدياليس نيز در گروه جراحي شده به طور معناداري كمتر بود.P=.03افراد گروه سالم نمرهي پرسشنامهي و IKDC آزمون عملكردي بالاتري داشتند.نتيجه گيري: افراد مبتلا به پارگي كامل رباط صليبي قدامي 6 ماه پس از جراحي بازسازي و برنامه ي توانبخشي فيزيوتراپي معمول، فعاليت عضلاني متفاوت با افراد مشابه سالم و مشابه افراد با پارگي رباط را نشان دادند.

A comparison of lower extremity muscles activity among healthy subjects and individuals after ACL reconstruction during drop landing
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: ACL injury is one of the most common sport injuries which undergo reconstructive surgery. Electromyography or recording of muscles’ electrical activity is a suitable means to assess changes in motor control system output. The goal of this study is to compare the lower limb muscles EMG activity during drop landing in individuals after ACL reconstruction and healthy subjects.
Materials and Methods: Eleven men who had undergone ACL reconstruction 6 to 24 months ago (Age 29±6 years old) and 11 healthy men (Age 28±2 years old) participated in the study. Amount of electrical activity for tibialis anterior, vastus medialis, vastus lateralis, semitendinosus and biceps femoris muscles was recorded using surface electrodes during drop landing and calculated for two time intervals. The amount of activity was measured in -150 to +50 and +50 to +180 intervals in relation to the landing moment. Subjective IKDC questionnaire and cross-over hop functional test were used to determine the subjective and objective functional level.  Independent t test was used to determine between-group statistical differences.
Results: Feed forward activity of semitendinosus (P=.041) and biceps femoris (P=.008) muscles were significantly higher in ACLR group and feedback activity of vastus medialis (P=.03) muscles was significantly lower in ACLR group. Healthy individuals showed higher score on both the functional test and IKDC questionnaire. (P<.0005)
Conclusion: Individuals who had undergone reconstructive surgery of ACL showed different muscular activity compared to healthy subjects and closer to ACL deficient individuals 6 months after surgery and routine rehabilitation.

قیمت : 20,000 ريال