مشخصات روانسنجي پرسشنامه باورپذيري افكار و احساسات اضطرابي

فصلنامه پژوهشي پژوهنده

دوره 20 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعيين مشخصات روانسنجي پرسشنامه افكار و احساسات اضطرابي در يك جمعيت دانشجويي بود.
مواد و روش‌ها: تعداد 324 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به روش تصادفي خوشه‌اي انتخاب و با تكميل پرسشنامه‌هاي باورپذيري افكار و احساسات اضطرابي، آميختگي شناختي، پذيرش و عمل، پذيرش و عمل اضطراب اجتماعي، اضطراب در تعامل اجتماعي، زندگي مبتني بر ارزش و پرسش‌نامه كيفيت زندگي، در اين پژوهش شركت كردند. تحليل عامل به روش مؤلفه‌هاي اصلي، تحليل ثبات دروني و روايي همگرا و واگرا براي ارزيابي روايي پرسش‌نامه‌ي باورپذيري افكار و احساسات اضطرابي انجام شد. براي محاسبه‌ي اعتبار نيز از آلفاي كرونباخ و اعتبار بازآزمايي استفاده شد.
يافته‌ها: نتايج تحليل عاملي نشان‌دهنده‌ي سه عامل بود كه نگراني بدني، تنظيم هيجان و ارزيابي منفي نام گرفت. اين سه عامل، 50/72 درصد از واريانس را تبيين مي‌كند. شواهدي از همساني دروني از طريق ارتباط بين پرسشنامه‌ي باورپذيري افكار و احساسات اضطرابي و خرده مقياس‌هاي آن به‌دست آمد. شواهدي از روايي همگرا و واگراي پرسشنامه‌ي باورپذيري افكار و احساسات اضطرابي از طريق همبستگي مثبت آن با پرسشنامه‌ي آميختگي شناختي، مقياس اجتناب تجربي و اضطراب در تعامل اجتماعي همبستگي منفي معنادار آن با پرسشنامه‌ي پذيرش و عمل اضطراب اجتماعي، زندگي مبتني بر ارزش و كيفيت زندگي به‌دست آمد. ضريب آلفاي كرونباخ و ضريب بازآزمايي پرسشنامه‌ي باورپذيري افكار و احساسات اضطرابي به ترتيب برابر با  0/82 و 0/81 بود.
نتيجه‌گيري: نسخه‌ي ايراني پرسشنامه‌ي باورپذيري افكار و احساسات اضطرابي، از مشخصات روانسنجي قابل قبولي برخوردار است. اين پرسشنامه، يك مقياس اندازه‌گيري روا و پايا است كه مي‌تواند در مداخلات درماني و پژوهشي استفاده شود.  

Psychometric properties of the Believability of Anxious Feelings and Thoughts Questionnaire (BAFT)
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: The purpose of the present study was to examine psychometric properties of the Believability of Anxious Feelings and Thoughts Questionnaire (BAFT) in a students population.
Materials and Methods: To this end, 324 university students from Shahid Beheshti University of medical sciences were selected via cluster sampling method and participated in the present study through complete believability of anxious feelings and thoughts questionnaire, cognitive fusion questionnaire, acceptance and action questionnaire-II, social anxiety-acceptance and action questionnaire, social interaction anxiety scale, valued living questionnaire and quality of  life. Factor analysis by principle component analysis method, internal consistency analysis, convergent and divergent validity was conducted to examine the validity of the BAFT. To calculate the reliability of the BAFT, Cronbach’s alpha and test-retest reliability were used.
Results: Results from factor analysis yielded three factors that were named somatic concerns, emotion regulation and negative evaluation. The three-factor solution explained 50.72% of the variance. Evidence for the internal consistency was obtained via calculating correlations between BAFT and the subscales. Support for the convergent and divergent validity of the BAFT via its positive correlations with the cognitive fusion questionnaire, acceptance and action questionnaire-II, social interaction anxiety scale, and negative correlations with social anxiety- acceptance and action questionnaire, valued living questionnaire and WHOQOL-BREF was obtained. Cronbach’s alpha and test-retest coefficients BAFT were yielded 0.82 and 0.81, respectively.
Conclusion: The Iranian version of the BAFT has acceptable levels of psychometric properties. This questionnaire is a valid and reliable measure to be utilized in research investigations and therapeutic interventions.

قیمت : 20,000 ريال