ارزش تشخيصي سيستم تصويربرداري امپدانسي در بيماران با توده پستاني

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه(نام قديمي، فصلنامه بهبود)

دوره 19 - شماره 7

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه: شيوع بالاي سرطان پستان در سنين پايين در ايران و مشكلات ناشي از اين بيماري براي خانواده‌ها لزوم توجه بيشتر به اين مسأله را روشن مي‌سازد. ارزيابي خواص الكتريكي بافتهاي زنده بدن، به‌دليل كاربردهاي باليني منحصر به فرد و رو به گسترش، توجه محققان بسياري را در سراسر جهان به خود جلب كرده است.
روش ها: دستگاه تصويربرداري امپدانسي ساخته‌شده توسط دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، يك وسيله و روش تصويربرداري با قابليت تعيين ويژگي‌هاي بافت زنده به‌صورت in vivo مي‌باشد. اين روش بر اين اصل استوار است كه قابليت گذردهي بافت پستان، متأثر از ميزان چربي و بافت گلاندولار و وجود تومور در پستان است به‌طوري‌كه بافت تومور پستان داراي قابليت رسانايي متفاوتي نسبت به بافت اطرافش مي‌باشد. دستگاه تصويربرداري امپدانسي ساخته‌شده با هدف تعيين كارآيي براي تشخيص توده موجود در سينه، بر روي 17 بيمار كه ضايعه آن‌ها با سونوگرافي تأييد شده بود.
يافته ها: نتايج گزارش شده از دستگاه امپدانس نشان داد كه از 49 توده بدخيم 38 توده به درستي تشخيص داده شده و 11 مورد تومور تشخيص داده شده است و از 49 بافت سالم 44 مورد بدرستي و 5 مورد به اشتباه تشخيص داده شده است كه ميزان دقت آن حدود 83.67 درصد تعيين گرديد.
نتيجه گيري: با توجه به دقت عملكرد بالا، اين دستگاه ميتواند در كنار سونوگرافي به‌عنوان يك ابزار باليني درتشخيص‌هاي پزشكي مورد استفاده قرار گيرد.

The diagnostic value of impedance imaging system in patients with breast mass
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: High incidence of breast cancer in young ages in Iran and the resulting complications for families require more attention to be directed to this problem. Evaluation of electrical properties of living body organs, owing to unique and increasing clinical applications, has attracted many researchers around the world.  
Methods:
The impedance imaging system, manufactured by Kermanshah University of Medical Sciences, is an imaging technique with a capacity of determining the characteristics of live tissue in vivo. This technique is based on this principle that the carrying capacity of breast tissue is influenced by the amount of fat, glandular tissue and presence of tumor in breast, as the breast tumor has a different conductivity to the surrounding tissue. The impedance imaging system, designed to determine its efficiency for diagnosis of breast tumor, was evaluated in 17 patients whose lesions were diagnosed by sonography. 
Results: The results of impedance imaging system showed that from 49 malignant tumors, 38 tumors were diagnosed correctly and 11 cases were diagnosed as tumors. Also, from 49 healthy tissues, 44 cases were diagnosed correctly and 5 cases were diagnosed erroneously, with accuracy of 83.67.
Conclusion: Given its high performance, this system can be used along with sonography as a clinical tool for medical diagnoses.