بررسي مقاومت دارويي و فراواني ژنهاي اينتگرون هاي كلاس I و II در انواع گونه هاي شيگلا جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهر كرمان در سال 1393 : يك گزارش كوتاه

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 14 - شماره 11

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
زمينه و هدف: مهمترين موانع در كنترل شيگلوزيس انتقال شخصي به شخص و مقاومت به آنتي بيوتيكها مي باشند. هدف از اين مطالعه بررسي مقاومت دارويي و فراواني ژنهاي اينتگرون هاي كلاس هاي I و II در انواع سويه هاي شيگلا جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر كرمان مي باشد.
مواد و روشها: دراين مطالعه مقطعي 38 نمونه شيگلا با استفاده از روش آگلوتيناسيون با آنتيسرم اختصاصي بر روي اسلايد شناسايي شدند. الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي به روش ديسك ديفيوژن ارزيابي شد. جهت شناسايي ژنهاي intI و intII از واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR) استفاده شد و سپس تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمون دقيق فيشر انجام گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه 21 مورد شيگلا فلكسنري (55/2%)، 14 در اين مطالعه 21 مورد شيگلا فلكسنري (36/8%)، و 3 مورد شيگلا بوئيدي (7/8%)، مشاهده شد ولي شيگلا ديسانتري وجود نداشت. بيشترين مقاومت نسبت به آمپيسيلين ديده شد و نسبت به سيپروفلوكساسين هيچ مقاومتي مشاهده نگرديد. 21 نمونه (55/2%) داراي اينتگرون كلاس I و 32 نمونه (84/2%) داراي اينتروگن كلاس II بودند.
نتيجه گيري: با توجه به فراواني بالاي اينتگرونها و مقاومت بالا در ايزوله هاي شيگلا، ميتوان با رعايت نكات بهداشتي و تجويز صحيح آنتيبيوتيك در بيمارستانها از شيوع بيماري اسهالي ناشي از شيگلا جلوگيري كرد.
Determination of Antibiotic Susceptibilities and Survey of the Frequency of Integrons Class I and II Genes in Shigella Species Isolated from Patients in Kerman Hospitals, Iran in 2014: A Short Report
Article Type: Original Article
Abstract:
Background and Objectives: The major mechanisms which contribute to the spread of shigellosis are antibiotic resistance and transmission from person to person. The main purpose of this study was determination of antibiotic susceptibilities and survey of the prevalence of integrons class I and II genes in Shigella species isolated from patients in Kerman hospitals
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 38 different Shigella species were collected from Kerman hospitals and were typed by serologically slide agglutination with specific antiesera. Antibiotic resistance patterns of shigella species were also evaluated by disk diffusion method. Detection of intI and intII genes was carried out by Polymerized Chain Reaction (PCR). Data analysis was done by Fisher,s exact test.
Results: In the current study 21 (55.2%) S.flexneri, 14 (36.8%) S.sonnei, 3(7.8%) S.boydii and no S.dysenteriae were detected by serologically slide agglutination and the majority of strains were resistant to ampicillin but were sensitive to ciprofloxacin. Of all 38 Shigella isolates, 21 (55.2%) species were demonstrated intI gene but 32 (84.2%) species presented intII gene after performing PCR.
Conclusion: According to high frequency of integrons and high resistance to antibiotics in shigella isolates, following health recommendations and prescribing correct antibiotics can prevent the extension of the diorrhetic disease resulted from shigella.