رابطه‌ي انعطاف‌پذيري منابع انساني و شاخص‌هاي عملكردي در بيمارستان‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي

پياورد سلامت

دوره 9 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: مطالعه‌ي تاثير انعطاف‌پذيري منابع انساني بر شاخص‌هاي عملكردي بيمارستانها مي‌تواند در بهبود عملكرد بيمارستان به نحو شايسته‌اي مؤثر واقع شود. هدف اصلي اين پژوهش، تعيين رابطه‌ي انعطاف‌پذيري منابع انساني و شاخص‌هاي عملكردي در بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي-تحليلي بود كه به صورت مقطعي در سال 1392 انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي-تخصيصي، تعداد 108 نفر از كاركنان پرستاري، اداري و مالي پنج بيمارستان دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها، فرم شاخص‌هاي عملكردي بيمارستانها و پرسش‌نامه‌ي انعطاف‌پذيري منابع انساني Snell و Wright بود. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به كمك شاخص‌هاي آمار توصيفي و آزمون هاي همبستگي انجام گرفت.
يافته‌ها: كاركنان بيمارستان‌هاي مورد مطالعه از انعطاف‌پذيري كمي برخوردار بودند. كليه بيمارستان‌هاي مورد مطالعه از نظر درصد اشغال تخت و نسبت چرخش تخت در شرايط نامطلوبي قرار داشتند. ميان انعطاف‌پذيري منابع انساني و شاخص‌هاي عملكردي بيمارستانهاي مورد مطالعه ارتباط معناداري مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: با توجه به انعطاف‌پذيري كم منابع انساني بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي، اتخاذ خط‌مشي‌هايي به منظور هماهنگي فرآيندهاي مديريت منابع انساني با راهبرد‌هاي انعطاف‌پذيري و بهبود عملكرد كاركنان بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي، مي‌تواند در اعتلاي وضعيت اين بيمارستان‌ها به نحو بارزي مؤثر واقع شود.

The Relationship Between Human Resource Flexibility And Performance Indicators Among Hospitals Of Islamic Azad University
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: The study of human resources flexibility impact on hospitals performance indicators can be effective on hospitals performance improvements. The main purpose of this research is to investigate the relationship between human resources flexibility and hospitals’ performance indicators of Islamic Azad University.
Materials and Methods: The present research was a descriptive-analytical research that has been induced cross-sectionally in 2013. The statistical sampling has been selected randomly, and class assignment among 108 nurses, and supportive employees in five hospitals of Islamic Azad University. Data collection tools was hospital’s performance indicator forms, and flexibility questionnaire based on Right and Esnel. The process of data analysis has been done using SPSS software and by descriptive statistical indicators and correlation tests.
Results: The studied employees had low flexibility. The total studied hospitals were in undesirable situation from the perspective view of bed occupying and bed rotation ratio. Finally, there were not any meaningful relationship between human resources flexibility and hospitals performance indicators.
Conclusion: According to low flexibility of human resources of Islamic Azad University hospitals, the policies should be made in order to coordinate human resources process  with human  resources  flexibility strategies. Furthermore, human resource for the purpose of creating flexibility and hospital subsidiaries of Islamic Azad University performance improvements could be clearly effective in such hospitals situation promotion.

قیمت : 20,000 ريال