بررسي وضعيت شكاف ديجيتالي در بين اعضاي هيات علمي گروههاي آموزشي پروتزهاي دنداني دانشكده‌هاي دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران در سال 1393

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

دوره 27 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: رشد سريع و چشمگير فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، تأثيرات بسيار مهم و گسترده‌اي بر زندگي بشر در همين راستا داشته است. اين فناوريها در كنار مزايا، زمينه‌ساز مسائل و مشكلاتي گرديده كه شكاف ديجيتالي يكي از اين موارد مي‌باشد. در همين راستا اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت شكاف ديجيتالي در بين اعضاي هيأت علمي گروههاي آموزشي پروتزهاي دنداني دانشكده‌هاي دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران در سال 1393 انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع كاربردي است كه به روش توصيفي تحليلي انجام شد. تمامي اعضاي هيأت علمي گروههاي آموزشي پروتزهاي دنداني دانشكده‌هاي دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران جامعه پژوهش را در سال مورد نظر تشكيل مي‌دادند كه مشتمل بر يكصد نفر بودند. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته‌اي است كه روايي آن با ارسال براي عده‌اي از متخصصان حرفه و پايايي آن به ميزان (0/978=α) به روش آلفا كرونباخ تأييد گرديد. داده‌ها با نرم افزار SPSS ويرايش 22 تجزيه و تحليل و نتايج در قالب جداول و آزمونهاي آماري t‏-test، ANOVA، Chi-square، Pearson Correlation Test ارائه گرديد.
يافته‌ها: 82 پرسشنامه توسط گروه مورد مطالعه پاسخ داده شد. از اين تعداد 97/5% معادل 79 نفر در منزل و محل كار به كامپيوتر دسترسي دارند همچنين 96/3% در منزل و 97/5% در محل كار به اينترنت دسترسي داشتند. 51/9% برابر با 42 نفر از اعضاي هيأت علمي "چندين بار در روز" از فناوريها استفاده مي‌كنند. بيشترين درصد فراواني ميانگين مدت استفاده از فناوريها مربوط به گزينه "نيم ساعت تا يك ساعت"برابر با 29/6% است. نتايج آزمون فرضيه نشان داد كه وضعيت تأهل و مرتبه علمي بر روي توانايي و مهارت استفاده از فناوريها مؤثر هستند و اين ‌در حالي است كه سن و سابقه تدريس بر روي سواد فناوري، ‌مهارت و توانايي استفاده از آن و همچنين الزامات اعضاي هيأت علمي در استفاده از فناوريها مؤثر بوده‌اند.
نتيجه‌گيري: با استناد به نتايج مطالعه مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه وضعيت تأهل، مرتبه علمي، سن و سابقه تدريس در بهره‌مندي افراد مورد مطالعه از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي مؤثر هستند.