تبيين فرآيند مراقبت‌هاي پرستاري در بخش مراقبت ويژه قلب: گراندد تئوري

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

دوره 4 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مراقبت، پايه و اساس پرستاري است. در بخش­هاي مراقبت ويژه، نجات جان بيماران از شرايط بحراني، به فرآيند مراقبت­هاي پرستاري بستگي دارد. هدف اين مطالعه تبيين فرآيند مراقبت­هاي پرستاري در بخش­ مراقبت ويژه قلب مي­باشد.
روش: اين مطالعه با رويكرد كيفي گراندد تئوري انجام شد. نمونه­گيري ابتدا به صورت هدفمند شروع شد و به تدريج بر اساس كدها و طبقات به دست آمده، با نمونه­گيري تئوريك تا اشباع داده­ها ادامه يافت. روش جمع­آوري داده­ها شامل مصاحبه نيمه سازمان يافته، مشاهده و يادداشت­هاي عرصه بود. در اين مطالعه با 15 پرستار، سه پزشك، سه بيمار و دو نفر از بستگان بيماران در بيمارستان فاطميه سمنان در سال­هاي 1391-92 مصاحبه شد. طول مدت زمان مصاحبه­ها بين 40 تا 90 دقيقه بود. مصاحبه­ها به صورت ديژيتالي ضبط شد و بلافاصله كلمه به كلمه نوشته شد. تجزيه تحليل داده­ها هم زمان با جمع­آوري داده­ها به روش تحليل مقايسه­اي مداوم اشتراوس و كوربين انجام گرديد. اطمينان از صحت و استحكام تحقيق با استفاده از معيارهاي لينكولن و گوبا انجام گرفت.
يافته‌ها: 3235 كد اوليه، 22 طبقه اوليه و 6 طبقه در فرآيند مراقبت­هاي پرستاري استخراج گرديد كه عبارت از تهديد حيات بيمار ،كم ­توجهي به هويت حرفه­اي پرستاران«، »شايستگي­هاي پرستاري ، ارتباطات حرفه­اي نامطلوب ، محيط تنش­زا و كفايت/ بي­كفايتي «بودند. هر يك از اين طبقات داراي طبقات فرعي با ويژگي­هاي اختصاصي بودند.
نتيجه‌گيري: يافته­ها نشان داد كه فرآيند مراقبت­هاي پرستاري در بخش مراقبت ويژه قلب مفهومي پويا، پيچيده، مداوم، همبسته و متاثر از عوامل موثر بر مراقبت مي­باشد. از يك سو شرايط تهديد كننده حيات بيماران و از سوي ديگر محيط، شرايط كاري، ارتباطات و شايستگي­هاي پرستاران بر فرايند مراقبت از بيماران در بخش مراقبت ويژه قلب تاثيرگذار مي­باشد.

Exploration nursing care process in intensive cardiac care unit: Grounded theory
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Care is the basis and foundation of nursing. In the cardiac intensive care unit (CICU), rescuing patients in critical conditions depends on the nursing care process. The aim of this study was the exploration of the nursing care process in the CICU. Method: This study was conducted using the qualitative research method of grounded theory. Sampling was begun purposefully and gradually continued, according to the obtained codes and categories, using theoretical sampling until data saturation. Data collection methods included semi-structured interviews, observations, and field notes. In this study, interviews were conducted with 15 nurses, 3 physician, 3 patients, and 2 relatives of patients in Semnan Fatemieh Hospital in 2012-2013. The time duration of interviews was between 40 to 90 minutes. Interviews were digitally recorded and immediately transcribed verbatim. Data analysis was performed simultaneously to data collection using the constant comparative analysis method of Strauss and Corbin. The accuracy and rigor of the study were confirmed using the criteria of Lincoln and Guba. Results: In the present study, 3235 primary codes, 22 primary categories, and 6 categories in the nursing care process were extracted. The categories include "threatening patient’s life ", "low attention to nurses’ professional identity", "nursing competence", "undesirable professional communications", "stressful environment", and "adequacy/inadequacy". Each of these categories contained subcategories with specific characteristics. Conclusion: The results show that the nursing care process in the CICU is a correlated, dynamic, and complex concept continually influenced by factors effective on care. On the one hand, life-threatening conditions of patients, and the other hand, environment, working conditions, communication, and competence of nurses are effective on the patient care process in the CICU.

قیمت : 20,000 ريال