بررسي ديدگاه اساتيد پزشكي و دندان پزشكي در خصوص اثرات بالقوه ي سيستم آموزش به كمك -همتايان در دانشگاه علوم پزشكي بابل

توسعه آموزش جندي شاپور

دوره 6 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده: يكي از ابتكارات در زمينه ي آموزش، سيستم يادگيري به كمك همتايان مي باشد كه در آن دانشجويان در نقش استاد و يا كمك كننده به اساتيد ظاهر مي شوند. با توجه به مزاياي اين سيستم، هدف از مطالعه ي حاضر بررسي ديدگاه اساتيد دانشكده ي پزشكي و دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل در خصوص مزاياي بالقو ه ي سيستم يادگيري به كمك همتايان است. پژوهشگران با استفاده از يك بررسي متون گسترده اقدام به طراحي پرسش نامه اي در خصوص مزاياي سيستم آموزشي يادگيري به كمك همتايان نمودند. 214 نفر از اساتيد دانشكده ي پزشكي و دندان پزشكي بابل كه به-صورت تصادفي انتخاب شدند، در اين مطالعه مشاركت كردند و داده هاي به دست آمده با استفاده از آناليزهاي آماري T يك نمونه اي مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه اين سيستم بيشترين تأثير را بر تقويت اعتماد به نفس دانشجو (50%)، تقويت مهارت ارتباطي دانشجو (5/ 48%) دارد. بر اساس يافته ها، مي توان نتيجه گرفت كه اساتيد پزشكي و دندان پزشكي موافق مزايا و انجام اين سيستم هستند و اجراي اين سيستم مي¬تواند منجر به تربيت نيروي انساني توانمند گردد.
Medicine and Dentistry Professors' Point of View About the Potential Effects of the Peers Assisted Learning at Babol University of Medical Sciences
Article Type: Original Article
Abstract:

One of the initiatives in education is Peer Assisted Learning system in which students play the role of teachers or their assistant. Regarding to benefits of this system, the present study aimed to survey the attitudes of medical and dental teachers' of schools at Babol university of medical science on peer assisted learning. Following a literature review, the researchers designed a questionnaire on benefits of peer assisted learning, then the study' population consisted of 214 medical and dental school teachers whom were selected randomly and, participated. The collected data were analyzed with Chi-square statistical test. The results showed that this system has the most impressions in student's self-confidence (50%) and student's communication skills (48.5%). Regarding to this results, it can be concluded that the dental and medical teacher's agreed with benefits and application of this system, As well as implementation of this active learning system would lead in capable work force/

قیمت : 20,000 ريال