خود_ارزيابي دانش و عملكرد پرستاران در برقراري ارتباط با بيماران داراي اختلال ارتباطي

توسعه آموزش جندي شاپور

دوره 5 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: برقراري ارتباط بين پرستار با بيماران داراي مشكلات ارتباطي سخت است. با وجود اين مطالعات كافي در اين زمينه در دسترس نيست. اين مطالعه به منظور بررسي خود_ارزيابي دانش و عملكرد پرستاران در برقراري ارتباط با بيماران داراي اختلال در ارتباط انجام شد. اين مطالعه ي مقطعي در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1391 انجام شد. تعداد 200 پرستار در مطالعه شركت كردند و پرسشنامه ي محقق ساخته مربوط به خود_ارزيابي بررسي دانش و عملكرد را تكميل نمودند. پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش و داراي 22 سؤال بود كه در بردارنده ي خصوصيات دموگرافيك، سؤالاتي در مورد دانش پرستاران و خود_ارزيابي دانش و عملكرد در ارتباط با بيماران داراي مشكلات ارتباطي و نيز سؤالاتي در زمينه ي روش هاي رايج برقراري ارتباط، مشكلات رايج در برخورد با اين بيماران، و علت مهارت ناكافي پرستاران در برقراري ارتباط با اين بيماران بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ي 11.5 و به كمك آمار توصيفي و آزمون هاي تي و آناليز واريانس انجام شد. ميانگين نمره ي دانش پرستاران در زمينه ي برقراري ارتباط با بيماران داراي مشكل ارتباطي 04/ 1 ± 56 /3 (از 5) بود. بين ميانگين نمره¬ي دانش پرستاران زن (05 /1 ±55/ 3) و مرد (03 /1 ± 62 /3) تفاوت معناداري مشاهده نشد (7 /0 = P). همچنين، بين ميانگين نمره ي دانش پرستاران بخش هاي داخلي_جراحي (04/ 1± 55 /3)، اورژانس (09/ 1± 48 /3) و مراقبت ويژه (98 /0± 72 /3) تفاوت معناداري مشاهده نشد (69/ 0=P). همچنين 5/ 79% از پرستاران دانش و عملكرد خود در ارتباط با اين بيماران را مطلوب نمي دانستند. دانش پرستاران در زمينه ي ارتباط با بيماران داراي مشكلات ارتباطي، در حد متوسط است. آن ها عملكرد خود در اين زمينه را نيز مطلوب ارزيابي نمي كنند. پيشنهاد مي شود كه موضوع ارتباط با بيماران داراي مشكل ارتباطي به پرستاران آموزش داده شود و نيز در برنامه ي درسي دوره ي كارشناسي پرستاري گنجانده شود.
Nurses’ Self-Assessment of Knowledge and Performance about Communicating with Patients Having Communication Problems
Article Type: Original Article
Abstract:

Making a good relationship between nurses and patients with communicational problems is difficult; however, insufficient studies are available in this regard. Hence,this cross-sectional study was conducted to evaluate the nurses' opinions on their knowledge and practice about communicating with patients having communicational problems in Kashan hospitals in 2012.. In total 200 nurses participated in the study and completed a questionnaire to evaluate their knowledge and performance. In addition, the questionnaire had 4 parts and was consisted of 22 questions on demographics, knowledge, and self-rating of knowledge and performance in communicating between the nurses and patients with communicational problems, and questions on common ways of communicating, common problems and reasons for insufficient skills in this regard. Data analysis was done using 11.5th-version SPSS software and descriptive statistics, t-test and ANOVA. The mean score of nurses’ knowledge on communicating with patients was 3.56±1.04 out of 5; moreover, no significant difference was observed between the mean of knowledge in female (3.55±1.05) and male nurses (3.62±1.03) (p=0.7). Subsequently, no significant difference was indicated between the mean of knowledge of nurses in medical-surgical (3.55±1.04), emergency (3.48±1.09) and critical care (3.72±0.98) units (p=0.69); furthermore, 79.5% of nurses mentioned their knowledge and performance on communicating with the patients having communicational problems as undesirable. Nurses’ knowledge on communicating with those patients having communication problems was at the moderate level; they also evaluated their performance in this regard as unfavorable.Therefore, it is recommended that courses on special communicational skills should be established for nurses and also these topics be added to the curriculum of nursing at Bachelor of sciences degree.

قیمت : 20,000 ريال