بررسي شيوع سرمي ايمونوگلوبولين هاي IgG و IgM ضد توكسوپلاسما گوندي در مادران باردار مراجعه كننده به زايشگاه نيك نفس رفسنجان و بند ناف نوزادان آنها در سال 1392

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 14 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
زمينه و هدف: توكسوپلاسما حداقل بين 30 تا 60% از انسانها را در بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران آلوده ميكند. هدف از اين مطالعه، تعيين شيوع سرمي آنتي باديهاي ضد توكسوپلاسما در مادران باردار شهرستان رفسنجان و نوزادان آنها و نيز تعيين نقش برخي از عوامل احتمالي مؤثر در اپيدميولوژي اين عفونت بود.
مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعي، سرم نمونه هاي خون 333 مادر باردار و نيز خون بند ناف جنين هاي آنها با استفاده از كيتهاي تجاري ELISA از نظر وجود آنتي باديهاي اختصاصي IgG و IgM ضد توكسوپلاسما گوندي مورد آزمايش قرار گرفتند. همچنين، اطلاعات مربوط به برخي از عوامل احتمالي مؤثر بر اپيدميولوژي عفونت ثبت گرديد. داده ها با روشهاي آمار توصيفي و آزمونهاي آماري شامل مجذور كاي و اختلاف ميانگين ها مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: از مجموع 240 نمونه خون مادر و 254 نمونه خون بندناف كه ايمونوگلوبولين هاي IgG ضد توكسوپلاسما در سرم آنها رديابي شد، به ترتيب تعداد 73 مورد (30/4%) و 83 مورد (32/7%) مثبت بودند. از سوي ديگر، تنها يك نمونه خون بند ناف (0.3%) از نظر IgM ضد توكسوپلاسما مثبت بود. نتايج IgG با سطح تحصيلات مادر، محل سكونت در شهر يا روستا، نگهداري يا تماس نزديك با گربه و شغل مادر داراي ارتباط معني دار بود. نسبت شانس آلودگي به توكسوپلاسما در زنان خانه دار 3/8 برابر زنان غير خانه دار، در زنان روستايي 2/24 برابر زنان شهري و در افراد با تماس نزديك با گربه 1/84 برابر افراد بدون تماس نزديك با گربه برآورد گرديد.
نتيجه گيري: عليرغم شرايط نامناسب محيطي، امكان انتقال اين عفونت را در استان كرمان فراهم است. زندگي در روستا، تماس با گربه، خانه دار بودن و تحصيلات پايين مادران باردار از عوامل خطرزا در ابتلا به عفونت محسوب ميشوند.
A Study of the Seroprevalence of IgG and IgM Immunoglobulins Against Toxoplasma Gondii in Pregnant Women Referred to Niknafs Maternity Ward of Rafsanjan City and in Umbilical Cord of their Infants in 2013
Article Type: Original Article
Abstract:
Background and objective: Toxoplasma gondii is a protozoan that infects at least 30-60 percent of human beings in many countries including Iran. The present study was aimed to determine the seroprevalence of antitoxoplasma IgG and IgM immunoglobulins in pregnant women and their newborns, as well as to investigate its association with some potential epidemiological factors.
Materials and Methods: Sera of 333 blood samples of pregnant mothers and their infants' umbilical cords were examined for IgG and IgM immunoglobulins against toxoplasma gondii using commercial ELISA kits. Data on some potential epidemiological parameters of infection were recorded.
Results: only 73 cases out of 240 (30.4%) mother blood samples and 83 cases out of 254 (32.7%) umbilical cords samples had detectable IgG antibodies against toxoplasma gondii. On other hand, only one (0.3%) umbilical cord sample were positive for IgM Immunoglobulins. Positive IgG results had statistically significant associations with job, educational levels, residence in rural or urban area and close contact with cats. Odds ratio of infection in housewives was 3.8 times of non-housewives, in rural women was 2.24 times of urban women, and in those with close cat contacts was 1.84 times of those without contact.
Conclusions: Despite unfavorable environmental conditions, Kerman province is suitable for toxoplasma infection. Living in rural area, close contact with cats, being housewife and lower literacy are the main risk factors for infection acquisition.