اثر مكمل ياري L- آرژينين بر پروفايل ليپيدي، قندخون ناشتا و فشار خون در افراد سالم با رويكرد پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 14 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
زمينه و هدف: L-آرژينين اسيد آمينه اي نيمه ضروري است كه ميتواند بر بعضي از شاخص هاي خوني اثر بگذارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر مصرف مكمل L-آرژينين بر ليپيدهاي پلاسما، قندخون ناشتا و فشار خون سيستوليك و دياستوليك در مردان سالم مي باشد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع كارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوكور ميباشد. افراد مورد بررسي 56 مرد ورزشكار با ميانگين سني 4/29±20/85 سال بودند كه در زمستان سال 1392 در باشگاههاي ورزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انتخاب شدند. ورزشكاران مكمل L-آرژينين را با دوز 2 گرم در روز به مدت 45 روز در گروه مداخله و به همان ميزان دارونما (مالتو دكسترين) را در گروه كنترل دريافت كردند. در ابتدا و انتهاي مطالعه سطح سرمي چربيهاي خون، قند خون ناشتا و فشارخون سيستوليك و دياستوليك اندازه گيري شد و داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري t زوجي و t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در انتهاي مطالعه پروفايل ليپيدي و قندخون ناشتا در گروه دريافت كننده مكمل L-آرژينين به طور معني داري نسبت به گروه كنترل بهبود يافت (0.05>p) اما تغيير معني داري در ميزان فشارخون سيستوليك و دياستوليك مشاهده نشد (0.05<p).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد مصرف روزانه 2 گرم مكمل L-آرژينين به مدت 45 روز در افراد سالم ميتواند سطوح چربي هاي خون و قند خون ناشتا را بهبود بخشد و ميتواند به عنوان يك مكمل ارتقا دهنده سلامت در افراد سالم مصرف شود.
The Effect of Supplementation of L - Arginine on the Lipid Profile, Fasting Blood Sugar and Blood Pressure in Healthy Subjects with the preventive Approach of Cardiovascular Diseases
Article Type: Original Article
Abstract:
Background and Objective: L - Arginine is a semi-essential amino acid that affects some blood indices. The purpose of this study was to evaluate the effect of supplementation of L - Arginine on plasma lipids, blood sugar and blood pressure in healthy subjects.
Materials and Methods: This study was a randomized double-blind controlled clinical trial. A lot of, 56 male athletes with an average age of 20.85±4.29 were selected from Isfahan University of Medical Sciences clubs in the winter, in 2014. Athletes received L- Arginine supplementation with a dose of 2 g daily for 45 days in the intervention group and the same amount of placebo (maltodextrin) in the control group. At the beginning and the end of the study serum levels of blood lipids, blood glucose and blood pressure were measured. Data were analyzed by using SPSS software version 19.
Results: At the end of this study, levels of fasting blood sugar, lipid profile in subjects received the L – arginine supplementation significantly improved in comparison to the control group (p value<0.05). However, no significant changes were observed in systolic and diastolic blood pressures (p value> 0.05).
Conclusion: This study showed that a daily intake of 2 g dietary supplements of L- Arginine for 45 days in healthy subjects can improve levels of lipid profiles and fasting blood sugar and it can be used as a healthpromoting supplements in healthy people.