خطاهاي حرفه‌اي و ايمني بيمار در بخش مراقبت ويژه قلب: تحليل محتوا

مجله پرستاري و مامايي جامع نگر

دوره 25 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: بهره‌مندي از تكنولوژي پيشرفته، مهارت‌هاي باليني و روش‌هاي مراقبتي متناسب با شرايط بحراني بيماران در بخش مراقبت‌هاي ويژه قلب با احتمال بروز خطاهاي حرفه‌اي و اختلال ايمني همراه مي‌باشد. در حالي كه داده‌هاي منتشر شده در اين زمينه بسيار كم است.
هدف: هدف اين مطالعه تبيين خطاهاي حرفه‌اي و ايمني بيمار در بخش مراقبت ويژه قلب بود.
روش كار: اين مطالعه با رويكرد كيفي و روش تحليل محتواي قراردادي انجام شد. 15 پرستار بخش مراقبت ويژه قلب 1392 در اين مطالعه مشاركت داشتند. انتخاب آنان به صورت هدفمند و روش جمع‌آوري داده‌ها مصاحبه نيمه سازمان يافته بود.
نتايج: با تجزيه و تحليل يافتهها از مجموع مضمونهاي استخراج شده، مضمون اصلي "كار تيمي" انتزاع شد. زيرطبقات شامل "توانمندي"، "رضايت شغلي" و "مديريت حمايتي" بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه در بخش مراقبت ويژه قلب، ارائه كار تيمي در كاهش خطاهاي حرفه‌اي و حفظ و ارتقاء ايمني بيماران از اهميت ويژه برخوردار است. هم‌چنين ضرورت مديريت حمايتي به منظور برخورد مناسب با خطا، توانمند سازي و افزايش رضايت شغلي پرستاران از اصول بنيادي در پيشگيري از خطاهاي حرفه‌اي و فراهم نمودن ايمني بيماران محسوب مي‌شود.

Professional errors and patient safety in intensive cardiac care unit: Content analysis
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Use of progressive technology, clinical skills and caring methods appropriate to critical situations of patient in intensive Cardiac Care Unit is probably related to professional errors and disorder in patient safety. There is a little data about this subject.
Objective: The aim of this study was to explore professional errors and patient safety in Cardiac Care Unit.
Methods: This study was conducted using qualitative approach and conventional content analysis method. Fifteen Cardiac Care Unit nurses participated in this study during 2012-2013. Samples were selected purposefully and data collection method was through semi-structured interview.
Results: Data analysis of extracted contexts, the main theme abstracted was "teamwork". Subthemes included "empowerment", "job satisfaction" and "supporting management".
Conclusions: Study results indicated that providing teamwork is very important in reducing errors, maintaining and improving patient safety in Cardiac Care Unit. Also necessity of supporting management regarding suitable confrontation with error, empowerment and increasing nursing job satisfaction are basic principles of professional error prevention and provision of patient safety.

قیمت : 20,000 ريال