بررسي كارايي حذف نيترات با استفاده از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت اصلاح شده و اصلاح نشده از محلول‌هاي آبي

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: هدف از اين مطالعه بررسي حذف نيترات با استفاده از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت اصلاح شده و اصلاح نشده، ازمحلول‌هاي آبي مي‌باشد.روش‌ها: در اين مطالعه، با توجه به راندمان پايين حذف توسط زئوليت اصلاح نشده، ازكلريد روي و فروسولفات براي اصلاح جاذب استفاده شد. پارامترهاي مورد مطالعه pH (12-1)، زمان تماس (186-2 دقيقه)، غلظت نيترات (mg/l100-50) و دوز جاذب ( g/l20-5) بودند.يافته‌ها: راندمان حذف نيترات توسط زئوليت اصلاح نشده در حدود 40% بود، بنابراين در آزمايشات بعدي، زئوليت اصلاح شده به عنوان جاذب مورد استفاده قرار گرفت. شرايط مطلوب حذف نيترات براي زئوليت اصلاح شده با كلريد روي و فروسولفات در 5 و 3pH=، زمان تماس 66 و 66 دقيقه، دوز جاذب g/l 15 و 20 و غلظت اوليه نيتراتmg/l  100 و 50، به دست آمد. حداكثر حذف نيترات به ترتيب 82/ 78٪ و 82/ 90٪ به دست آمد. فرآيند جذب توسط زئوليت اصلاح شده با كمك كلريدروي از ايزوترم فروندليچ و با كمك فروسولفات از ايزوترم لانگمير تبعيت مي‌كند.نتيجه‌گيري: نتايج نشان داد كه زئوليت اصلاح شده به دليل جايگاه‌هاي مختلف جذب، ساده بودن سيستم و كارايي بالاي حذف نسبت به زئوليت اصلاح نشده، در حذف نيترات از محلول‌هاي آبي كارآمدتر مي‌باشد. بنابراين در غلظت‌هاي بالاي نيترات مناسب‌ترين جاذب زئوليت اصلاح شده با كلريد روي بوده، در حالي كه در غلظت‌هاي كم نيترات، زئوليت اصلاح شده با فروسولفات بالاترين كارايي حذف را نشان داد.

 
Survey of efficiency evaluation of modified and unmodified Clinoptilolite for nitrate removal from aqueous solutions
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: The aim of this study was to evaluate the nitrate removal using modified and unmodified natural zeolite, Clinoptilolite, from aqueous solutions.Methods: In this study, due to low removal efficiency of unmodified zeolite, the zinc chloride and ferrous sulfate were used for adsorbent modification. The studied parameters were pH (1-12), contact times (2-186 min), nitrate concentration of the solutions (50-100 mg/l) and the adsorbent dose (5-20 g/l).Findings: The nitrate removal efficiency by unmodified zeolite was about 40%, so, in the next series of experiments, the modified zeolites were used as adsorbent. The optimum conditions of nitrate removal for modified zeolite with zinc chloride and ferrous sulfate samples were pH=5 and 3, the contact times 66 and 66 min, the adsorbent doses 15 and 20 g/l and the initial nitrate concentrations 100 and 50 mg/l, respectively. The maximum obtained nitrate removals were 78.8% and 90.8%, respectively. The adsorption process by modified zeolite with zinc chloride and ferrous sulfate follows the Freundlich and Langmuir isotherm equations, respectively.Conclusion: The results showed that the modified zeolite due to several adsorbent sites, simplicity, and high efficiency removal was more efficient than unmodified zeolite for nitrate removal. Therefore, at high nitrate concentrations the appropriate adsorbent was the zeolites that modified with zinc chloride, however, at low nitrate concentrations, the modified zeolites by ferrous sulfate showed high nitrate removal efficiency.

 
قیمت : 20,000 ريال