انتخاب راهبرد مناسب حفاظت از سرمايه هاي سازماني در مديريت بحران با رويكرد تلفيقي SWOT و AHP

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
 مقدمه: عليرغم طرحريزي جهت فعاليت‌هاي عادي، بسياري از سازمان‌ها فاقد طرحريزي نظامند مديريت شرايط اضطراري هستند. سازمان‌ها بايد براي بحران‌ها داراي اهداف و راهبردهاي از پيش تعريف شده باشند. با تعريف اهداف و راهبردهاي شرايط اضطراري، بسياري از ابهامات پاسخ برطرف شده و مسؤوليت‌ها، هدايت و رهبري به خوبي انجام خواهند شد.روش‌ها: با استفاده از روش دلفي، فهرستي از نقاط ضعف و قوت دروني و فرصت‌ها و تهديدات بيروني در سيستم‌هاي پاسخ اضطراري تهيه شد. سپس براي نقاط ضعف و قوت دروني و فرصت‌ها و تهديدات بيروني، آناليز (SWOT يا strengths, weaknesses, opportunities, and threats) انجام شد و راهبردهاي مناسب استخراج شد. راهبردها در سه گزينه خلاصه شدند و در مرحله بعد با استفاده از روش (AHP يا Analytic Hierarchy Process) ، گزينه ارجح انتخاب شد.يافته‌ها: براي سازمان مورد مطالعه، راهبرد تطبيقي مناسب‌ترين راهبرد مديريت بحران بود. راهبرد پاسخ اشتراكي در شرايط اضطراري به عنوان راهبرد تطبيقي در نظر گرفته شد. در اين راهبرد سعي مي‌شود با رفع نقاط ضعف داخلي، از فرصت‌هاي موجود خارجي استفاده شود.نتيجه‌گيري: همانند شرايط عادي سازمان، بايد اهداف و راهبردهاي سازمان در شرايط اضطراري تعريف و مدون شوند. بهتر است اين استراتژي‌ها با روش‌هاي ساختارمند انتخاب شده و به صورت مداوم به روز شوند.
Determination of the Appropriate Strategy for Protecting the Organizational Assets in Crisis Management By AHP-SWOT Approach
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Despite of strategic planning for routine operation, many organizations fail to plan for emergency and crisis. Any organization should have a clear mission, pre-defined objectives and strategies for crisis period. Having a well established objectives and strategies can resolve many ambiguities at emergency scenes. Also, roles, direction and leadership will be implemented successfully.Methods: A group of top managers identified the weakness, strengths, threats and opportunities within the organization. Then, this list refined using the Delphi technique and proper strategies were established by SWOT analysis. In the last step, AHP method was utilized for selecting the best choice among three options.Findings: The main idea in the adaoptive strategy is utilizing the external opportunities for resolving internal weaknesses. External opportunities may includes external emergency teams and neighbors.Conclusion: For any organization, as the normal situations it is necessary to havethe emergency documented plan and objectives. Such plans should be selecte sistematiclly and updated continuously

قیمت : 20,000 ريال