بررسي پيشگويي‌كننده‌هاي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بر اساس تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: ارتباط بيماري‌هاي دهان و دندان با عواقب نامطلوب بارداري ضرورت توجه بيشتر به وضعيت بهداشت دهان و دندان در زنان باردار را نشان مي‌دهد.  تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده به عوامل اجتماعي در ايجاد رفتار توجه خاص نشان مي‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تعيين پيشگويي‌كننده‌هاي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر آشخانه بر اساس تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده در سال 1392 انجام شده است.روش‌ها: در اين مطالعه تحليلي- مقطعي، 150 نفر از مادران باردار شهر آشخانه با روش نمونه‌گيري آسان از مركز بهداشتي درماني شهري آشخانه انتخاب شدند. اطلاعات مربوط بهعوامل تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده در خصوص مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان از طريق پرسش‌نامه گردآوري شده و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي، به كمك نرم‌افزارspss 18  در سطح معني‌دار 05/ 0 تحليل شد.يافته‌ها: نتايج نشان داد كه ميانگين سني مادران باردار مورد مطالعه 9/ 4  ±4/ 24 است و ميانگين شاخصDMF  مادران 2/2± 16/ 5 بود. در اين پژوهش همبستگي ميان قصد رفتاري با سازه‌هاي تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده مورد بررسي قرار گرفت.ميان قصد رفتاري با آگاهي (403/ 0=r) ، با نگرش (369/ 0 =r)، با هنجارهاي انتزاعي(415/ 0=r)، با كنترل رفتار درك شده (488/ 0=r) و با رفتار (399/ 0=r) ارتباط مستقيم و مثبتي مشاهده شد.نتيجه‌گيري: مطالعه حاضر كارايي تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده را در پيشگويي اتخاذ مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان در مادران باردار نشان داد. از اين رو اين تئوري مي‌تواند به عنوان چارچوبي جهت طراحي و اجراي مداخلات آموزشي جهت كاهش پوسيدگي دندان استفاده شود و در دوران بارداري به حفظ سلامت مادر و كودك كمك نمايد.

Predictors of oral health care in pregnant women based On theory of planned behavior
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: The relationship between periodontal disease and adverse pregnancy outcomes according to the status of oral health in pregnant women is evident. The theory of planned behavior is one of the few theories that social factors on behavior indicates that special attention.The main theory of the cause of behavior, knows the intention to perform that behavior. Intention is affected by attitude toward the behavior, subjective feeling of control over one's behavior on the behavior (in terms of ease or difficulty of the work ) is.The present study aimed to determine the predictive value of oral health care for pregnant women Ashkhaneh city was based on the theory of planned behavior.Methods: In this cross-sectional study, 150 pregnant mothers in Ashkhaneh city a sampling of urban health center Ashkhaneh selected. Scale of the theory of planned behavior regarding oral health care were collected through questionnaires. The data were analyzed using the software spss 18. Findings: The results showed that the average age of mothers in the study 24/4 ± 4/9 and the average maternal DMF index was 5.16± 2.2.In this study, the correlation between behavioral intention were studied by structural theory of planned behavior. Between behavioral intention and awareness (r = 0/403), and attitude (r = 0 / 369), subjective norms(r = 0/415), and perceived behavioral control, (r = 0/488) and the behavior of the (r= 0/399 ) found a positive correlation.Conclusion: This theory of planned behavior in the prediction of performance measures of oral health care to pregnant women showed. Thus, this theory can be used as a framework for designing and implementing educational interventions for reducing dental caries should be used during pregnancy to help maintain the health of mother and child.

 
قیمت : 20,000 ريال