بررسي ارتباط بين نيترات آب آشاميدني و شيوع سرطان معده در استان اصفهان

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: يكي از بيماري‌هاي شايعي كه امروزه عامل مهم مرگ و مير بوده و از نظر جغرافياي سلامت حائز اهميت است، سرطان معده مي‌باشد. اين بيماري پراكندگي يكساني در سراسر جهان ندارد و بيشتر در مناطق جنوب شرقي آسيا ديده مي‌شود. سبك زندگي و آلودگي‌هاي محيطي از عوامل بروز اين بيماري محسوب مي‌شود. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي ارتباط بين نيترات آب آشاميدني و شيوع سرطان معده در استان اصفهان بوده است. روش‌ها: در مطالعه حاضر از داده‌هاي مربوط به بيماران مبتلا به سرطان معده و نيترات آب آشاميدني استفاده شده است. تهيه نقشه پهنه‌بندي اطلاعات با نرم‌افزار GIS و تحليل آماري آنها با نرم افزارهاي SPSS  و EXCEL انجام شده است.يافته‌ها: كانون هاي اصلي بيماري در استان به ترتيب شهرستان‌هاي فريدن، سميرم و فريدون‌شهر مي‌باشد كه مقايسه اين كانون‌ها با غلظت نيترات آب آشاميدني (مناطقي كه نيترات بين 45- 20 ميلي‌گرم در ليتر) نشان داد كه اين مناطق بر هم مطابق هستند ( با ضريب همبستگي 42%=r و 05/ 0= p ). اين بيماري در مردان و عمدتا افراد بالاي 75 سال شيوع بيشتري داشته است.نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، ارتباط معني‌داري بين غلظت نيترات آب آشاميدني و شيوع سرطان معده در مناطق مورد مطالعه وجود داشته است.

 
The relationship between nitrate in drinking water and gastric cancer in the Isfahan province
Article Type: Original Article
Abstract:
 

Background: Medical geography is one of the sciences that geography topics related to health and disease using quantitative and qualitative methods is studied cartography, statistical analysis, one of the diseases that are prevalent today gastric cancer.This disease worldwide, and more equal distribution in Southeast Asia can be seen, the rate of future generations of immigrants to learn the risk increases that may be due to the impact of environmental pollution on the incidence of this disease. The need for special attention to environmental causes increased prevalence of disease in the world, especially Iran confirmed. Methods: In this study, two types of patients with gastric cancer and nitrate in drinking water is used,for Mapping information for mapping and GIS software was used to analyze the statistical software SPSS and EXCEL.Findings: The main focus of the city in the province of Frieden, the city Semirom and Ferydonshahr. The comparison of these centers are centers of nitrate in drinking water (nitrate areas between 45 to 20 Mg/l) showed These areas are based on the correlation and regression coefficients are positive, with R =42%  and P = 0.05 , respectively. The disease is more prevalent in people over 75 years and men.Conclusion: According to the results obtained in this study and studies Nitrate in drinking water can cause an increased risk of gastric cancer, especially in the older people.

 

قیمت : 20,000 ريال