عملكرد دانه و موسيلاژ اسفرزه (Plantago psyllium L.) در پاسخ به محلول‎پاشي نانو كود كلات آهن و پتاسيم

فصلنامه گياهان دارويي

دوره 14 - شماره 56

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: با توجه به اهميت استفاده از فناوري‎هاي نوين از جمله نانوتكنولوژي در كشاورزي پايدار جهت افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي، انجام تحقيق در اين راستا ضروري مي‎باشد.
هدف: تحقيق حاضر به منظور بررسي تأثير محلول‎پاشي نانو كود كلات آهن و پتاسيم بر عملكرد كمي و كيفي گياه اسفرزه به اجرا درآمد.
روش بررسي: اين تحقيق به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 12 تيمار در 3 تكرار در مزرعه تحقيقاتي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي به اجرا در‌آمد. تيمارهاي آزمايش شامل محلول‎پاشي 0، 1 و 2 گرم در ليتر نانو كود كلات آهن و 0، 2، 3 و 4 گرم در ليتر نانو كود كلات پتاسيم بودند.
نتايج: اثر متقابل تيمارهاي نانو كود كلات آهن و پتاسيم بر عملكرد بذر (01/ 0 >P ) و بر صفت وزن خشك اندام هوايي
(05/ 0> P ) معني‌دار بود. همچنين اثر مستقل نانو كود كلات آهن و پتاسيم بر اغلب صفات مورد بررسي (01/ 0 >P ) و بر صفات تعداد بذر در بوته و عملكرد موسيلاژ (01/ 0> P ) معني‎دار شد. اثر متقابل 2 گرم در ليتر نانو كود كلات آهن و 3 گرم در ليتر نانو كود كلات پتاسيم و همچنين اثر مستقل هر يك بيشترين تأثير را بر صفات مورد اندازه‎گيري، بخصوص صفات عملكرد وزن خشك هوايي، عملكرد بذر، ميزان موسيلاژ و عملكرد موسيلاژ داشته‎اند.
نتيجه‎گيري: با استناد به نتايج به ‎دست آمده مي‎توان كاربرد نانو كود كلات آهن و پتاسيم را در افزايش بهره‌وري گياه دارويي اسفرزه مثبت ارزيابي كرد.

Mucilage and Seed Yield of Psyllium (Plantago psyllium L.) in Response to Foliar Application of Nano-iron and Potassium Chelate Fertilizer
Article Type: Original Article
Abstract:

Background: Considering the importance of using new technologies such as nano-technology the sustainable agriculture, and increase the yield and quality of crops, research in this direction is necessary.
Objective: In this study was investigated the effect of foliar application of nano-iron and potassium chelate fertilizer on yield and quality of psyllium.
Methods: In this research, the factorial experiment in a randomized complete block design with 12 treatments and 3 replications was carried out. The treatments of this experiment were consisted of three levels of nano-iron chelate (0, 1 and 2 g.L-1) and four levels of nano-potassium chelate (0, 2, 3 and 4 g.L-1) fertilizer.
Results: The interaction of nano-iron and potassium chelated fertilizer treatments had a significant effect on the seed yield (P<0.01) and shoot dry weight (P<0.05). The independent effect of nano-iron and potassium chelated fertilizer were significant  on themost traits (P<0.01), number of seeds per plant, and yield of mucilage (P<0.05). Interaction of 2 g.L-1 of nano-iron and 3 g.L-1 of potassium chelate fertilizer treatments, and also their independent effects had the most impact on the measured traits, especially yield of shoot dry weight, seed yield, mucilage content and yield of mucilage.
Conclusion: According to the results, the use of nano-iron and potassium chelate fertilizer had positive effects on the efficiency of psyllium.

قیمت : 20,000 ريال