ارزيابي بيروني گروه آموزشي ترميمي و مواد دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله)

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

اهداف: امروزه بهبود كيفيت نظام آموزش عالي به‌عنوان اصلي اساسي مورد توجه متصديان اين حوزه قرار گرفته است. در اين بين بهره‌گيري از راهبرد ارزيابي بيروني براي دست‌يابي به كيفيت در نظام دانشگاهي نقش كليدي ايفا مي‌كند. هدف اين پژوهش، ارزيابي بيروني گروه آموزشي ترميمي و مواد دنداني دانشكده دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل بود.
ابزار و روش‌ها: در اين پژوهش توصيفي در سال تحصيلي 94-1393، 109 نفر از اعضاي گروه ترميمي و مواد دنداني دانشكده دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل (شامل دانشجويان، اعضاي هيات علمي، مدير گروه و كاركنان گروه) در روند ارزيابي بيروني مشاركت كردند كه دانشجويان به‌روش نمونه‌گيري طبقه‌اي و اعضاي هيات علمي و كاركنان به‌روش سرشماري وارد مطالعه شدند. از پرسش‌نامه، مصاحبه، چك‌ليست و مشاهده به‌منظور گردآوري داده‌ها بهره گرفته شد. به‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار آماري SPSS 21 و روش وزن‌دهي (ارزش‌گذاري) گزينه‌ها استفاده شد.
يافته‌ها: از نظر گروه مورد ارزيابي، دو عامل "اعضاي هيات علمي" و "تجهيزات و امكانات" در وضعيت نسبتاً مطلوب و دو عامل "مدير گروه" و "اهداف و رسالت" در وضعيت مطلوب قرار داشتند.
نتيجه‌گيري: گروه آموزشي ترميمي و مواد دنداني دانشكده دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل، از نظر ارزيابي بيروني در وضعيت مطلوب قرار دارد.

External Evaluation of the Operative Dentistry Department Dental School, Babol University of Medical Sciences
Article Type: Original Article
Abstract:

Aims: Today, improving the quality of higher education system is of basic consideration for the managers. In the meantime, using the external evaluation strategy plays a key role to achieve the qualitative university systems. The aim of this study was to external evaluation of Department of Operative Dentistry and Dental School of Babol University of Medical Sciences.
Instrument & Methods: In this descriptive study in 2014-15 academic year, 109 members of the Department of Operative Dentistry and Dental School of Babol University of Medical Sciences (students, faculty members, group manager and group staffs) were participated in the external evaluation process the students were selected by categorized sampling method and others by census method. Questionnaire, interview, checklist and observation were used to collect data. In order to analyze the data SPSS 21 software and weighting method (valuation) were used.
Findings: In viewpoint of the evaluated group, “faculty members” and “equipment and constructions” factors were in nearly desirable condition and “group manager” and “goals and mission” factors were in desirable condition.
Conclusion: Department of Operative Dentistry and Dental School, Babol University of Medical Sciences, is in desirable condition in terms of external evaluation.

قیمت : 20,000 ريال