تعيين تاثير تغيير سرعت زاويه اي بر تغييرپذيري حركتي عضلات سينرژيست اكستانسور زانو طي حركات ايزوكينتيك

مجله توانبخشي نوين

دوره 9 - شماره Suppl.1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: تاكنون مطالعات متعددي در زمينه تاثير سرعت زاويه اي بر متغير هاي مكانيكي و فيزيولوژيكي مانند گشتاور، نيرو و سطح فعاليت عضلات انجام شده است اما تاكنون تاثير آن بر روي كنترل الگوي فعاليت عضلات سينرژيست حين انجام يك تكليف خاص ارزيابي نشده است. مطالعه حاضر با استفاده از متد محاسباتي تعيين و آناليز سينرژي هاي عضلاني در قالب فرضيه uncontrolled manifold: UCM تغييرپذيري سينرژي هاي عضلاني را با تغيير سرعت بررسي كرده است.
روش بررسي: 12 شركت كننده خانم با ميانگين سني 25 سال بدون هيچ اختلال حركتي يا نرولوژيكي داوطلبانه در اين مطالعه شركت كردند. پس از قرارگيري افراد بر روي دينامومتر Biodex از آنها خواسته شد ده حركت متوالي فلكشن و اكستنشن زانو را با حداكثر قدرت در دو سرعت˚/s 45 و ˚/s300 انجام دهند. فعاليت الكتروميوگرفي عضلات وستوس داخلي، وستوس خارجي و ركتوس فموريس حين اجراي حركات ايزوكينتيك ثبت و مقادير واريانس داخل (Variance UCM: VUCM: UCM) و مقادير واريانس عمود بر آن (Variance Orthogonal: VORT)  نسبت به Jacobian matrix مناسب به طور كمّي محاسبه شد. در نهايت نتايج بين دو سرعت با آزمون آماريt-test  مستقل مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين نسبت VUCM/VORT در هر دو سرعت بزرگتر از يك بود و ميانگين مقادير VUCM بين دو سرعت تفاوت معناداري نداشت ((p>0/05.
نتيجه گيري: تغيير پارامتر سرعت نميتواند در اتخاذ يك سينرژي حركتي مناسب توسط سيستم كنترل حركت بمنظور تثبيت يك متغير اجرايي خاص تاثير گذار باشد. بنابراين سرعت زاويه اي عامل مهمي در ارزيابي كنترل حركات ايزوكينتيك نميباشد.

Effects of angular velocity alteration on the motor variability of knee externsor muscle synergies during isokinetic movements
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Several studies have investigated the effects of angular velocity on mechanical and physiological variables such as joint net torque, muscle force and myoelectrical activity, but so far its effects on the control of the pattern of synergist muscle activation during isokinetic movements have not been studied. In this experiment, a computational method of identifying and analyzing muscle synergies were used which is based on the framework of the uncontrolled manifold hypothesis to determine the variability of muscle synergies following movement velocity alteration.
Materials and Methods: Twelve healthy females without any known neurological or motor disorders participated in the experiment. The participants were positioned on a Biodex dynamometer. They were asked to perform ten continuous knee extension and flexion motions with maximal strength at 45˚/s or 300˚/s. Electromyographic activity of the vastus medialis (VM), vastus lateralis (VL) and rectus femoris (RF) were recorded and variance within the UCM (VUCM) and orthogonal to the UCM (VORT) with respect to an appropriate Jacobian matrix was computed. An independent t-test was used to compare VUCM between two velocities.
Results: Across subjects, VUCM was significantly higher than VORT (VUCM>VORT) in both tasks. There was no significant difference in VUCM between two velocities (p>0.05).
Conclusion: Our findings suggest that angular velocity is not an important parameter when a controller of a multi-element system wants to stabilize a particular value of a performance variable.

قیمت : 20,000 ريال