بررسي ارتباط تنش اخلاقي با خودكارآمدي در پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه و اورژانس مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز سال 1393

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 14 - شماره 6

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
زمينه و هدف: تنش اخلاقي يكي از مشكلات عمده پرستاران است كه ممكن است به دلايل مختلفي رخ دهد. از پيامدهاي تنش اخلاقي ميتوان به كاهش اعتماد به نفس، فرسودگي شغلي، نارضايتي شغلي و افسردگي اشاره كرد. از آنجا كه پرستاران شاغل در بخش مراقبتهاي ويژه و اورژانس به سبب ماهيت كاري خود بيشتر با موارد تنش اخلاقي مواجهه دارند، اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط تنش اخلاقي با خودكارآمدي در پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه و اورژانس انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه يك پژوهش مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي است كه در سال 1393 برروي 185 نفر نفر از پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه و اورژانس بيمارستان هاي آموزشي اهواز كه به روش سرشماري انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مشخصات جمعيت شناختي، پرسشنامه تنش اخلاقي كورلي و پرسشنامه خودكارآمدي شغلي ريگز بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد شدت و فراواني تنش اخلاقي و سطح خودكارآمدي پرستاران بخشهاي ويژه و اورژانس در سطح متوسط قرار دارد. بين شدت تنش اخلاقي (r=-0/14؛ p=0/04) و فرواني تنش اخلاقي (r=-0/19؛ p=0/01) با خودكارآمدي ادراك شده در پرستاران رابطه معناداري مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به اينكه بين تنش اخلاقي با خودكارآمدي درك شده پرستاران رابطه معني دار معكوس وجود دارد، به نظر ميرسد بتوان با ارائه راهكارهايي در جهت كنترل تنش اخلاقي پرستاران، احساس خودكارآمدي و به تبع آن توانمندي هاي شغلي ايشان را ارتقاء داد.
The Relationship between Moral Distress and Self-Efficacy among Nurses in Critical Care and Emergency Units in Hospitals Affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2015
Article Type: Original Article
Abstract:
Background and Objective: Moral distress is one of the major problems of nurses, which may happen due to various reasons. Moral distress has several consequences such as, low self-esteem, job dissatisfaction and depression. Nurses in critical care units and emergency departments experience more moral distress situations because of their special work. Hence, this study aimed to investigate the relationship between moral distress and self-efficacy among nurses in critical care units and emergency department.
Materials and Methods: This is a cross-sectional study in type of descriptive-analytic that was conducted on 185 critical care units and emergency nurses in Ahvaz educational hospitals that were selected by survey method in 2015. Data was collected by demographic questionnaire, Corley moral distress scale and Riggs self-efficacy questionnaire. Data was analyzed by using descriptive statistics and Pearson’s correlation test.
Results: Findings showed that moral distress and self-efficacy levels in critical care and emergency nurses were moderate. There was a significant relation between intensity of moral distress (p=0.04, r= - 0.14) and frequency of moral distress (p=0.01, r= - 0.19) with nurses’ perceived self-efficacy.
Conclusion: Regarding the reverse significant relationship between moral distress with perceived self-efficacy in nurses, developing some strategies to control nurses moral distress can probably improve their self-efficacy and professional competencies.