نوع مقاله: Original Article
چكيده:
تورش انتشار (Publication bias) در مجلات علوم پزشكي به انتشار بيشتر مقالاتي اطلاق ميگردد كه حاوي نتيجه گيري مثبت و يا نتيجه معني دار آماري مي باشند [1]. در واقع، اين تورش بيانگر آن است كه مقالات حاوي نتايج منفي و يا غير معني دار آماري، از شانس كمتري براي چاپ برخوردارند. يكي از اولين مطالعاتي كه به تورش انتشار پرداخته است مطالعه استرلينگ (Sterling) و همكاران در سال 1959 ميلادي است كه در آن، به اين نكته اشاره شده است كه 97% مطالعات چاپ شده روانشناسي داراي نتايج معني دار آماري مي باشند [2]. متأسفانه، شواهد موجود نشان ميدهند كه تورش انتشار از آن تاريخ به بعد همچنان به عنوان يك مشكل اساسي در انتشار نتايج تحقيقات علوم پزشكي باقي مانده است [3]. تلاش ما در اين سخن سردبيري بر آن است كه نويسندگان، داوران و خوانندگان فرهيخته مجله دانشگاه را با علل رخداد اين امر آشنا نمائيم. اولين علت رخداد اين تورش، در واقع خود محققين هستند كه تمايل ندارند نتايج منفي و يا غير معنيدار آماري خود را گزارش نمايند [4]. همچنين، ممكن است برخي از سازمانهايي كه بودجه تحقيقات علوم پزشكي را فراهم مي نمايند از انتشار چنين يافته هايي خودداري نموده و يا حداقل، انتشار آن را به تأخير بياندازند [5]. متأسفانه، سردبيران و داوران نيز ممكن است تمايل كمتري به تائيد و انتشار نتايج منفي و يا غير معني دار آماري داشته باشند [6]. دانشمندان براي
مقابله با پديده تورش انتشار، راه حل هاي گوناگوني را پيشنهاد نموده اند كه انشاءالله در سخن سردبيري آينده به آنها اشاره خواهيم نمود.
كلمات كليدي: