بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي و رعايت ارزشهاي حرفهاي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز در سال 1393

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 14 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
زمينه و هدف: كيفيت مراقبتهاي پرستاري و عملكرد پرستاران در حيطه مراقبت از بيمار تحت تأثير رعايت ارزشهاي حرفهاي ميباشد. مطالعات نشان ميدهند شخصيت فرد نقش مهمي در ارزشهاي حرفه اي وي دارد. اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط ويژگيهاي شخصيتي و ارزشهاي حرفهاي در پرستاران انجام شد.
مواد و روشها: اين پژوهش توصيفي بر روي 200 پرستار شاغل در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اهواز در سال 1393 انجام شد. پرستاران به طور تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و پرسشنامه ويژگيهاي جمعيت شناختي، پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي NEO و فرم تجديد نظر شده ارزشهاي حرفه اي پرستاري در اختيار آنها قرار داده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهاي آماري t مستقل، آناليز واريانس يك طرفه و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد بين برخي از ويژگيهاي شخصيتي و جنسيت ارتباط معني دار وجود دارد (0.05>p)، اما بين ارزشهاي حرفه اي و هيچيك از مشخصات دموگرافيك ارتباط معني داري مشاهده نشد (0.05<p). همچنين، نتايج نشان داد بين ويژگيهاي شخصيتي روان رنجوري با برخي از متغيرهاي ارزش حرفه اي رابطه معني دار و معكوس و بين ويژگيهاي شخصيتي برونگرايي، توافق پذيري و با وجدان بودن با برخي از ارزشهاي حرفه اي پرستاران ارتباط مثبت و معني دار وجود داشت (0.05>p). بين ويژگي شخصيتي گشودگي به تجارب با هيچ يك از متغيرهاي ارزش حرفه اي رابطه معني داري مشاهده نشد (0.05<p).
نتيجهنگيري: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد برخي از ويژگيهاي شخصيتي ممكن است با برخي از ارزشهاي حرفه اي پرستاران رابطه داشته باشد. لذا اين ويژگيها در انتخاب نيروي انساني بايد مد نظر قرار گيرند.
The Relationship between the Personality Characteristics and the Professional Values among Nurses Affiliated to Ahwaz University of Medical Sciences in 2014
Article Type: Original Article
Abstract:
Background and Objective: The quality of nursing cares and nurses’ performance in patient care dimension is affected by the professional values. Studies have shown that a person's personality has an important role in professional values. This research aimed to investigate any probable relationship between personality characteristics and professional values among nurses.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted on 200 nurses working in educational hospitals of Ahwaz University of Medical Sciences in 2014. Nurses were randomly selected and fulfilled demog raphical checklist, NEO Personality Inventory and Nursing Professional Values Scale- Revised (NPVS-R). Data was analyzed using t-test, one -way ANOVA and Pearson's correlation test.
Results: Findings showed a significant relationship between the sex and some personality characteristics (p<0.05), whereas any significant relationship was observed between demographical charactristics and professional values (p>0.05). There was a significant and inverse relationship between neuriticism and some professional values. In addition, a significant and positive relationship was observed between extroversion, agreeableness and conscientiousness and some professional values (p<0.05). However, it was seen any significant relationship between openness and professional values (p>0.05).
Conclusion: The results of this study showed that there is a significant relationship between some personality characteristics and some professional values of nurses. So, these characteristics should be considered in employing nurses.