نگارش مقاله از پايان نامه ها: تأكيدي بر نقش اساتيد راهنما

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 14 - شماره 5

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
نگارش مقاله از پايان نامه هاي مقاطع مختلف تحصيلي، امر بسيار مباركي است كه بايد همواره مورد توجه و تشويق قرار گيرد. اين نكته سبب خواهد شد كه نتايج چنين تحقيقاتي با سهولت بيشتري در اختيار ساير دانشمندان قرار گرفته و از اين كه پايان نامه هاي دانشجويان بدون استفاده در قفسه هاي كتابخانه ها جاي بگيرند، اجتناب شود [ 1]. با اين وجود، ضروري است كه اساتيد راهنما نقش فعالتري در نگارش و ارسال چنين مقالاتي بر عهده بگيرند [2].  اخيراً، مجله دانشگاه با مواردي روبهرو شده است كه نشان ميدهند متأسفانه، اساتيد راهنما نقش خود را در اين زمينه به خوبي ايفا نمي نمايند. در بدترين مورد، زماني كه مقالات مجله دانشگاه براي يك شماره در حال چاپ بود، متوجه شديم كه يك مقاله پذيرش شده و آماده چاپ، عيناً در شماره اخير مجله ديگري به چاپ رسيده است! بلافاصله، اين مقاله از نوبت چاپ
مجله خارج شده و پس از انجام بررسيهاي لازم، معلوم شد كه مقاله مورد نظر، بدون نظر استاد راهنما و توسط دانشجو عيناً براي دو مجله ارسال شده است. ارسال همزمان يك مقاله به بيش از يك مجله، عمل غير اخلاقي است[ 3] كه متأسفانه دانشجوي مورد نظر از آن آگاه نبوده و با استاد راهنماي خود در اين زمينه نيز مشورت نكرده است. اين مورد و مواردي مشابه اين نشان ميدهند كه اساتيد راهنما بايد اشراف كاملي بر روي چگونگي نگارش و اقدام براي چاپ مقالات حاصل از پايان نامه هاي تحت راهنمايي خود داشته باشند، تا دانشجويان آنها به طور ناخواسته مرتكب خلافكاريهاي پژوهشي [5-4] نگردند.
كلمات كليدي: